Cập nhật thay đổi thông tin về căn cước công dân trong đăng ký thuế

Đăng ngày: 20-04-2023 | Lượt xem: 1464
Tổng cục Thuế khuyến nghị người nộp thuế là cá nhân nên cập nhật thay đổi thông tin về căn cước công dân trong đăng ký thuế theo các cách Tổng cục Thuế hướng dẫn.

Thực hiện nhiệm vụ triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã được giao nhiệm vụ: “Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an kết nối, chia sẻ dữ liệu Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính, Cơ sở dữ liệu thuế với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, Cổng Dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh phục vụ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế và làm giàu dữ liệu dân cư phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ".

Trên cơ sở đó, cơ quan thuế sẽ thực hiện rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân, hướng tới mục tiêu sử dụng mã số định danh cá nhân làm mã số thuế; có kết nối chia sẽ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, các hệ thống giải quyết thủ tục hành chính phục vụ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế.

Tổng cục Thuế cho biết, căn cứ theo quy định của Luật Quản lý thuế, người nộp thuế có trách nhiệm khai báo thay đổi thông tin đăng ký thuế khi có thay đổi về thông tin đăng ký thuế (bao gồm việc thay đổi thông tin về chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ căn cước công dân).

Để bảo vệ quyền lợi cho chính người nộp thuế, Tổng cục Thuế khuyến nghị người nộp thuế là cá nhân nên cập nhật thay đổi thông tin về căn cước công dân trong đăng ký thuế thông qua tổ chức trả thu nhập hoặc cá nhân có thể kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú/tạm trú hoặc kê khai theo phương thức điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Thông tin cập nhật của người nộp thuế là cơ sở để cơ quan thuế chuẩn hóa dữ liệu, hướng tới mục tiêu sử dụng mã định danh làm mã số thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế.

Tổng cục Thuế cũng cho biết, người nộp thuế tiếp nhận thông tin tuyên truyền, hướng dẫn kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế qua các hình thức sau: cơ quan thuế trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn người nộp qua các hình thức điện tử (địa chỉ email có định dạng …@gdt.gov.vn hoặc tin nhắn từ TongcucThue) hoặc các hình thức khác do cơ quan thuế thực hiện.

Ngoài ra, cơ quan thuế phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn thông qua cơ quan chi trả thu nhập từ tiền lương, tiền công đến người nộp cá nhân là cán bộ, công nhân viên, người lao động của tổ chức chi trả đó. Cơ quan thuế phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn thông qua UBND phường, xã tại địa phương.

Vụ KHTC

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: