Đề xuất mức chi xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Đăng ngày: 12-03-2022 | Lượt xem: 791
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Dự thảo Thông tư đã đề xuất định mức chi có tính chất đặc thù, được bảo đảm từ ngân sách nhà nước cho một số nội dung trong các hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Cụ thể, đối với dự án luật, pháp lệnh ban hành mới hoặc thay thế là 6.750.000 đồng/đề cương; Dự án luật, pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều là 5.700.000 đồng/đề cương.

Đối với nghị quyết của Quốc hội, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị quyết liên tịch, nghị định của Chính phủ: Văn bản ban hành mới hoặc thay thế có mức chi 4.500.000 đồng/đề cương; văn bản sửa đổi, bổ sung một số điều thì mức chi là 3.450.000 đồng/đề cương.

Đối với quyết định của Thủ tướng Chính phủ, mức chi cho văn bản ban hành mới hoặc thay thế là 3.450.000 đồng/đề cương; văn bản sửa đổi, bổ sung một số điều là 2.250.000 đồng/đề cương.

Đối với thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; thông tư của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; quyết định của Tổng Kiểm toán Nhà nước, mức chi cho văn bản mới ban hành hoặc thay thế là 1.500.000 đồng/đề cương; văn bản sửa đổi, bổ sung một số điều là 1.200.000 đồng/đề cương.

Đối với nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định của UBND, văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính, kinh tế đặc biệt, mức chi văn bản ban hành mới hoặc thay thế là 1.425.000 đồng/đề cương; văn bản sửa đổi, bổ sung một số điều là 975.000 đồng/đề cương.

Về mức chi soạn thảo văn bản, dự thảo Thông tư nêu rõ, đối với dự án luật, pháp lệnh ban hành mới hoặc thay thế là 18.000.000 đồng/dự thảo văn bản. Dự án luật, pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều là 11.250.000 đồng/dự thảo văn bản.

Đối với nghị quyết của Quốc hội, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị quyết liên tịch, nghị định của Chính phủ, mức chi cho văn bản ban hành mới hoặc thay thế là 11.250.000 đồng/dự thảo văn bản; văn bản sửa đổi, bổ sung một số điều là 6.750.000 đồng/dự thảo văn bản.

Đối với quyết định của Thủ tướng Chính phủ, văn bản ban hành mới hoặc thay thế có mức chi 9.000.000 đồng/dự thảo văn bản; văn bản sửa đổi, bổ sung một số điều có mức chi 6.000.000 đồng/dự thảo văn bản.

Đối với thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ,văn bản ban hành mới hoặc thay thế có mức chi 4.800.000 đồng/dự thảo văn bản; văn bản sửa đổi, bổ sung một số điều có mức chi 4.050.000 đồng/dự thảo văn bản.

Dự thảo Thông tư cũng đề xuất mức chi soạn thảo các báo cáo phục vụ công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Cụ thể, đối với luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, nghị quyết, nghị quyết liên tịch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội mức chi là 6.000.000 đồng/tờ trình.

Đối với nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thông tư, thông tư liên tịch, quyết định của Tổng Kiểm toán Nhà nước mức chi là 4.000.000 đồng/tờ trình. Đối với các văn bản còn lại có mức chi 2.000.000 đồng/tờ trình…

Ngoài các nội dung trên, dự thảo Thông tư cũng đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều 5. Định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Vụ KHTC

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: