Góp ý dự thảo Nghị định quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập (thay thế Nghị định số 16/2015/NĐ-CP)

Đăng ngày: 13-03-2020 | Lượt xem: 731
Bộ Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập (thay thế Nghị định số 16/2015/NĐ-CP), Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường một số nội dung.

Minh họa

Tổng cục KTTV nhất trí với nội dung dự thảo Nghị định nêu trên. Tuy nhiên, đề nghị xem xét sửa đổi, bổ sung một số nội dung sau: Điều 10. Tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên - Đề nghị sửa đổi lỗi soạn thảo: điểm điều Khoản 1: “Nguồn ngân sách nhà nước cấp cho các nhiệm vụ không thường xuyên quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 12 Nghị định này (nếu có)” thành “…quy định tại điểm đ Khoản 1 Điều 9”; điểm a Khoản 2: “Đơn vị được chủ động sử dụng các nguồn tài chính giao tự chủ quy định tại Điểm a, Điểm b, Điểm c (phần được để lại chi hoạt động thường xuyên) và Điểm d khoản 1 Điều này để chi thường xuyên theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 12 Nghị định này” thành “… để chi thường xuyên theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 9”.

Về nội dung chi tiền lương: đề nghị xem xét quy định về chi tiền lương cho rõ ràng và thống nhất với nội dung tương tự tại Điều 9 và Điều 11. Đề nghị sửa nội dung quy định về việc trích lập quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của năm thực hiện không thấp hơn mức trích lập Quỹ của năm trước liền kề đối với loại hình đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên chỉ khi căn cứ tình hình thực tế kết quả hoạt động tài chính của đơn vị, Thủ trưởng đơn vị quyết định chi trả tiền lương thêm một lần trên cơ sở tiền lương cấp bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp theo quy định hiện hành của Nhà nước. Trong trường hợp đơn vị không thực hiện chi trả thêm một lần lương thì không phải cam kết về tổng mức kinh phí trích lập quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.

Điều 11. Tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên. Đề nghị sửa đổi lỗi soạn thảo: điểm e Khoản 1: “Nguồn ngân sách nhà nước cấp cho các nhiệm vụ không thường xuyên quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 12. Nghị định này (nếu có)” thành “…quy định tại điểm đ Khoản 1 Điều 9”; sửa điểm b Khoản 3: “Nội dung chi các quỹ thực hiện theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 12 Nghị định này” thành “Nội dung chi các quỹ thực hiện theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 9 Nghị định này”.

Điều 12. Tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công do nhà nước đảm bảo chi thường xuyên. Đề nghị sửa đổi lỗi soạn thảo: điểm c Khoản 1: “Nguồn ngân sách nhà nước cấp cho các nhiệm vụ không thường xuyên quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 12 Nghị định này (nếu có)” thành “…quy định tại điểm đ Khoản 1 Điều 9”; sửa điểm b Khoản 3: “Nội dung chi các quỹ thực hiện theo quy định tại Điểm b Khoản a Điều 12 Nghị định này” thành “Nội dung chi các quỹ thực hiện theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 9 Nghị định này”.

Tin KHTC

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: