Hướng dẫn tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

Đăng ngày: 01-05-2022 | Lượt xem: 467
Thực hiện Văn bản số 964/BTNMT-KHTC ngày 28 tháng 02 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, Tổng cục (KTTV) yêu cầu các đơn vị nghiên cứu và thực hiện đúng quy định tại Thông tư số 122/2021/TT-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.

Tổ chức thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước

 Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch và dự toán thu ngân sách năm 2022 được Bộ giao và các chế độ thu hiện hành, các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện ngay từ đầu năm các khoản thu phí, lệ phí, các khoản thu từ hoạt động dịch vụ (nếu có), các khoản thu khác theo quy định đảm bảo mức thu phấn đấu tối thiểu bằng với dự toán thu năm 2022 đã được giao.

Khẩn trương và nghiêm túc thực hiện thu hồi và nộp ngân sách nhà nước các khoản thu theo kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm toán và của Bộ đối với quyết toán năm 2020 và các năm trước; đồng thời báo cáo Tổng cục về tổng số kiến nghị thu nộp ngân sách nhà nước thông qua công tác thanh tra, kiểm toán theo thông báo của Kiểm toán Nhà nước; số nộp vào ngân sách nhà nước trong năm; số kiến nghị chưa nộp; phân tích rõ nguyên nhân chưa thực hiện trong báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 và đề xuất các giải pháp khắc phục để thực hiện.

Tổ chức quản lý, điều hành dự toán năm 2022

Thủ trưởng các đơn vị nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ tại Quyết định số 148/QĐ-BTNMT ngày 20 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Chương trình hành động của ngành tài nguyên và môi trường thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực canh tranh quốc gia năm 2022 và Quyết định số 66/QĐ-TCKTTV ngày 16 tháng 02 năm 2022 của Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV về việc Ban hành Chương trình công tác năm 2022 và Chương trình công tác giai đoạn 2022-2025 của Tổng cục KTTV.

Thực hiện thanh toán kinh phí

Căn cứ dự toán ngân sách năm 2022 được giao, các đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện rút dự toán chi theo chế độ, định mức chi tiêu ngân sách đã được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo tiến độ, khối lượng thực hiện nhiệm vụ; đảm bảo nguyên tắc: Thực hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên, chống lãng phí, giảm mạnh kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết, đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài; mua sắm, sửa chữa chặt chẽ, đúng quy định. Các khoản chi thanh toán cá nhân (lương, phụ cấp lương, trợ cấp xã hội...) đảm bảo thanh toán chi trả từng tháng cho các đối tượng hưởng lương, trợ cấp từ ngân sách nhà nước. Chủ động sắp xếp chi thường xuyên, ưu tiên các nhiệm vụ quan trọng và các nhiệm vụ mới tăng thêm trong năm 2022, bảo đảm nguồn lực thực hiện các chính sách an sinh xã hội và điều chỉnh tiền lương, không để xảy ra tình trạng nợ lương cán bộ, công chức, viên chức, các khoản chi cho con người và chính sách đảm bảo xã hội theo chế độ.

Thực hiện các thủ tục rút dự toán tại Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch để thanh toán các nhiệm vụ chi theo đúng quy định của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.

Thực hiện cơ chế tạo nguồn để thực hiện chế độ tiền lương, trợ cấp trong năm 2022

Các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước tiếp tục chủ động thực hiện các giải pháp tạo nguồn cải cách tiền lương; thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên tăng thêm (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, các khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ), đồng thời thực hiện chuyển các nguồn thực hiện cải cách tiền lương các năm trước chưa sử dụng hết (nếu có) sang năm 2022 để tiếp tục thực hiện.

Thực hiện điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2022

Căn cứ vào tình hình triển khai thực hiện kế hoạch, dự toán được Bộ giao và khả năng giải ngân của các nhiệm vụ/dự án; đối chiếu, kiểm tra số dư dự toán các đơn vị thực hiện. Để đảm bảo thời gian điều chỉnh trên Hệ thống quản lý ngân sách (TABMIS) theo quy định, báo cáo đề xuất điều chỉnh năm 2022 của các đơn vị gửi về Tổng cục trước ngày 31 tháng 7 theo quy định tại Quy chế quản lý tài chính trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 385/QĐ-BTNMT ngày 02 tháng 3 năm 2022 của Bộ trưởng.

Thực hiện chuyển số dư năm 2022 sang năm 2023

Các đơn vị thực hiện chuyển nguồn sang năm theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 64 Luật ngân sách nhà nước, Điều 43 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước, Điều 68 Luật Đầu tư công năm 2019, Điều 48 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 04 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về điều hành dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng

Các đơn vị thực hiện triển khai thực hiện tốt các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm và chống lãng phí; đồng thời xử lý kịp thời, đầy đủ những sai phạm được phát hiện qua công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán; làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân và thực hiện chế độ trách nhiệm đối với thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước trong quản lý điều hành ngân sách khi để xảy ra thất thoát, lãng phí, sử dụng ngân sách sai chế độ, chính sách.

Thực hiện công khai tài chính, ngân sách nhà nước

Các đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện đầy đủ các quy định tại Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Vụ KHTC

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: