Nâng cao nhận thức, Tăng cường công tác chỉ đạo, Thực hiện công khai trong thực hành TK, CLP

Đăng ngày: 20-03-2020 | Lượt xem: 445
Xác định thực hành TK, CLP là nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị; tuyên truyền sâu rộng đến từng công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý nhằm tăng cường hiểu biết pháp luật, nâng cao nhận thức về thực hành TK, CLP.

Tăng cường thông tin, phổ biến pháp luật về thực hành TK, CLP trên các phương tiện thông tin đại chúng của Tổng cục, đặc biệt chú trọng cập nhật các văn bản về công tác thực hành TK, CLP như: Luật Thực hành TK, CLP, Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành TK, CLP, Thông tư số 188/2014/TT-BTC ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 84/2014/NĐ-CP.

Ảnh minh họa

Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện trên các lĩnh vực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đó tập trung vào: Tổ chức điều hành dự toán ngân sách nhà nước chủ động, chặt chẽ, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật tài chính, ngân sách; Đẩy mạnh quản lý, giám sát hiệu quả sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi từ các nhà tài trợ, có giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; Đẩy mạnh việc hoàn thiện hệ thống định mức, tiêu chuẩn, chế độ làm cơ sở thực hành TK, CLP. Trong đó, hoàn thành quy định tiêu chuẩn định mức sử dụng xe ô tô; Tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất đai đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm;  Tập trung rà soát các kế hoạch, dự án đầu tư ngay từ khâu định hướng, chủ trương đầu tư, tránh việc định hướng đầu tư và chủ trương đầu tư sai, dẫn đến các dự án đầu tư không đạt hiệu quả kinh tế - xã hội, đầu tư dàn trải, hiệu quả sử dụng vốn nhà nước thấp; Tiếp tục thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước theo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-TW, Nghị quyết số 19/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương.

Thực hiện công khai, giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện các quy định về công khai minh bạch để tạo điều kiện cho việc kiểm tra, thanh tra, giám sát thực hành TK, CLP.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước phải thực hiện công khai theo đúng quy định của pháp luật, tập trung thực hiện công khai việc sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính được giao theo quy định. Khuyến khích thực hiện hình thức công khai trên trang thông tin điện tử nhằm nâng cao hiệu quả và tiết kiệm ngân sách (trừ những nội dung thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật). Thực hiện công khai hành vi lãng phí, kết quả xử lý hành vi lãng phí. Đẩy mạnh việc thực hiện giám sát đầu tư và tăng cường vai trò của người dân trong việc theo dõi, đánh giá việc chấp hành các quy định về quản lý đầu tư của cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư.

Tin KHTC

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: