Phê duyệt dự toán kinh phí “Kiểm tra mạng lưới trạm khí tượng, thủy văn, hải văn, môi trường”

Đăng ngày: 09-08-2022 | Lượt xem: 1616

Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV đã phê duyệt dự toán kinh phí “Kiểm tra mạng lưới trạm khí tượng, thủy văn, hải văn, môi trường” thuộc nhiệm vụ “Thẩm tra, đánh giá chất lượng tài liệu, số liệu quan trắc khí tượng thủy văn của mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia và tài liệu điều tra khảo sát khí tượng thủy văn” năm 2022 theo quyết định số  236/QĐ-TCKTTV ngày 8 tháng 8 năm 2022.

Dự toán kinh phí “Kiểm tra mạng lưới trạm khí tượng, thủy văn, hải văn, môi trường” thuộc nhiệm vụ “Thẩm tra, đánh giá chất lượng tài liệu, số liệu quan trắc khí tượng thủy văn của mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia và tài liệu điều tra khảo sát khí tượng thủy văn” năm 2022 là 258.000.000 đồng. (Hai trăm năm mươi tám triệu đồng chẵn).

Nguồn kinh phí thực hiện: Nguồn các hoạt động kinh tế thuộc ngân sách nhà nước (Loại 280 - khoản 332).

Giao Trung tâm Quan trắc khí tượng thủy văn thực hiện nhiệm vụ theo đúng nội dung phê duyệt tại Kế hoạch số 963/KH-TCKTTV và dự toán được phê duyệt tại Quyết định này. Thực hiện và thanh, quyết toán có đầy đủ chứng từ hợp pháp theo đúng chế độ quản lý tài chính hiện hành của Nhà nước.

Tin KHTC

 

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: