Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện nhiệm vụ mua sắm thiết bị phục vụ mạng lưới quan trắc khí tượng thủy văn của Trung tâm Ứng dụng công nghệ khí tượng thủy văn năm 2020

Đăng ngày: 25-12-2019 | Lượt xem: 150
Căn cứ Quyết định số 03/2018/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Khí tượng Thủy văn trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013; Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; Căn cứ Quyết định số 2539/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; Căn cứ Quyết định số 2675/QĐ-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt danh mục tài sản mua sắm, sửa chữa lớn năm 2020 của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 193/TTr-UDCN ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Trung tâm Ứng dụng công nghệ khí tượng thủy văn về việc xin phê duyệt dự toán và kế hoạch đấu thầu: Mua sắm thiết bị phục vụ công tác điều tra cơ bản, dự báo khí tượng thủy văn năm 2020; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Phê duyệt Dự toán kinh phí và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện nhiệm vụ mua sắm thiết bị phục vụ mạng lưới quan trắc khí tượng thủy văn của Trung tâm Ứng dụng công nghệ khí tượng thủy văn năm 2020.

Giao Trung tâm Ứng dụng công nghệ khí tượng thủy văn phê duyệt hồ sơ yêu cầu, kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện nhiệm vụ nêu trên theo đúng nội dung, dự toán được duyệt và các quy định hiện hành của nhà nước.

Vụ KHTC

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: