Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo kết quả nhiệm vụ đặc thù năm 2019 của Trung tâm Quan trắc khí tượng thủy văn

Đăng ngày: 31-12-2019 | Lượt xem: 961
Căn cứ Quyết định số 2779/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

Căn cứ Quyết định số 570/QĐ-TCKTTV ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn về việc phê duyệt điều chỉnh nội dung, dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ “Chi hoạt động thí nghiệm, phân tích mẫu môi trường” của Trung tâm Quan trắc khí tượng thủy văn năm 2019;

Xét đề nghị của Trung tâm Quan trắc khí tượng thủy văn tại Tờ trình số 972/TTr QTKTTV ngày 16 tháng 12 năm 2019 về việc trình nghiệm thu cấp quản lý nhiệm vụ “Chi hoạt động thí nghiệm, phân tích mẫu môi trường” của Trung tâm Quan trắc khí tượng thủy văn năm 2019; Tờ trình số 970/TTr-QTKTTV ngày 16 tháng 12 năm 2019 về việc trình nghiệm thu cấp quản lý nhiệm vụ “Thẩm tra, đánh giá chất lượng tài liệu, số liệu quan trắc khí tượng thủy văn của mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia và tài liệu điều tra khảo sát khí tượng thủy văn” năm 2019;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính. Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ:: “Kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo khí tượng thủy văn năm 2019”; “Thẩm tra, đánh giá chất lượng tài liệu, số liệu quan trắc khí tượng thủy văn của mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia và tài liệu điều tra khảo sát khí tượng thủy văn”; “Chi hoạt động thí nghiệm, phân tích mẫu môi trường” do Trung tâm Quan trắc khí tượng thủy văn đề xuất, gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo. Hội đồng thẩm định chịu trách nhiệm đánh giá toàn diện nội dung thực hiện của nhiệm vụ và kiến nghị cụ thể làm cơ sở để Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn xem xét, quyết định.

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: