Rà soát, đề xuất điều chỉnh tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng

Đăng ngày: 26-03-2020 | Lượt xem: 670
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 3954/QĐ-BTNMT về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tuy nhiên, qua thực tế thực hiện một số máy móc, thiết bị thuộc dự án đầu tư hoặc mua sắm thường xuyên bằng nguồn vốn sự nghiệp chưa có trong danh mục máy móc, thiết bị chuyên dùng của Bộ ban hành dẫn đến không có cơ sở trình Bộ danh mục mua sắm hàng năm hoặc khó khăn trong việc giải ngân tại kho bạc. Ngày 11 tháng 6 năm 2019, Vụ Kế hoạch – Tài chính đã đề nghị các đơn vị báo cáo bổ sung định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng tại Văn bản số 170/KHTC. Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) tổng hợp báo cáo Bộ bổ sung định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng tại Văn bản số 924/TCKTTV-KHTC ngày 23 tháng 7 năm 2019.

Ảnh minh họa

Thực hiện Văn bản số 1484/BTNMT-KHTC ngày 23 tháng 3 năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc rà soát, đề xuất điều chỉnh tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng, Tổng cục KTTV yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau: Rà soát nhu cầu bổ sung danh mục máy móc, thiết bị chuyên dùng đến năm 2022 (bao gồm từ các dự án đầu tư đang thực hiện; nhu cầu trang bị tương ứng với nhiệm vụ của đơn vị được giao tăng so với thời điểm ban hành Quyết định số 3954/QĐ-BTNMT và chưa có trong Văn bản số 924/TCKTTV-KHTC); nhu cầu sử dụng danh mục máy móc, thiết bị chuyên dùng giảm so với Quyết định số 3954/QĐ-BTNMT và Văn bản số 924/TCKTTV-KHTC.

Tin KHTC

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: