Tổng cục Khí tượng Thủy văn thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc ban hành, thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ

Đăng ngày: 05-04-2022 | Lượt xem: 335

Thực hiện Công văn số 32-CV/BCSĐTNMT ngày 14 tháng 5 năm 2021 của Ban Cán sự đảng Bộ TNMT về việc lãnh đạo chỉ đạo tổ chức triển khai công tác kiện toàn bộ máy và Công văn số 2708/BTNMT-TCCB ngày 20 tháng 5 năm 2021 của Bộ TNMT về việc hoàn thiện Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy của đơn vị, Tổng cục KTTV đã hoàn thiện “Đề án tổ chức bộ máy và mô hình hoạt động của Tổng cục KTTV” trình Bộ xem xét trình Chính phủ.

Thực hiện Công văn số 319-CV/VPTW ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Văn phòng Trung ương Đảng và Công văn số 715/VPCP-TH ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ về việc chuẩn bị đề án theo Chương trình làm việc của Ban chấp hành Trung ương khoá XIII và của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021, Quyết định số 01-QĐ/BCSĐTNMT ngày 08 tháng 02 năm 2021 của Ban Cán sự đảng Bộ TNMT ban hành Chương trình công tác năm 2021, Tổng cục KTTV đã triển khai xây dựng dự thảo Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác KTTV đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và đã được Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25 tháng 9 năm 2021. Hiện nay, Tổng cục đã xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW và trình Bộ ký Công văn số 7307/BTNMT-TCKTTV ngày 01 tháng 12 năm 2021 gửi xin ý kiến các bộ, ngành và địa phương.

Thực hiện Quyết định số 3027/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ TNMT, Tổng cục đã triển khai xây dựng dự thảo Chiến lược phát triển Ngành KTTV đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và đã được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành tại Quyết định số 1970/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2021. Hiện nay, Tổng cục đang xây dựng dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Bộ TNMT ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Ngành KTTV đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Triển khai thực hiện Quyết định số 433/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới trạm KTTV quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; căn cứ phê duyệt Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục đã xây dựng nội dung, dự toán nhiệm vụ trình và đã được Bộ phê duyệt dự toán tại Quyết định số 1314/QĐ-BTNMT ngày 05 tháng 7 năm 2021; Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 1752/QĐ-BTNMT ngày 13 tháng 9 năm 2021. Hiện nay Tổng cục KTTV đã phê duyệt theo thẩm quyền Hồ sơ mời thầu (Quyết định số 328/QĐ-TCKTTV ngày 14 tháng 10 năm 2021) và triển khai các thủ tục tiếp theo.

Thực hiện Quyết định số 2950/QĐ-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ TNMT phê duyệt Chương trình và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ TNMT; Công văn số 7374/BTNMT-PC ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Bộ TNMT về việc giao nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; Công văn số 272/BTNMT-VP ngày 20 tháng 01 năm 2021 về Chương trình công tác của Bộ TNMT; Công văn số 3971/BTNMT-PC ngày 19 tháng 7 năm 2021 của Bộ TNMT về việc giao nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ Tổng cục KTTV được giao tại các văn bản trên cụ thể như sau:

+ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cấp độ rủi ro thiên tai, dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai: đã được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành tại Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2021.

+ Thông tư quy định kỹ thuật xây dựng mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ (Thông tư số 14/2021/TT-BTNMT ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ TNMT).

+ Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc hải văn (Thông tư số 08/2021/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ TNMT).

+ Thông tư quy định việc thành lập, di chuyển, giải thể trạm KTTV quốc gia (Thông tư số 13/2021/TT-BTNMT ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ TNMT).

+ Thông tư quy định kỹ thuật kiểm tra, kiểm soát, đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng trên cao, ra đa thời tiết, ô-zôn và bức xạ cực tím; Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc khí tượng; Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc khí tượng trên cao; Thông tư quy định kỹ thuật về quan trắc và cung cấp thông tin dữ liệu KTTV đối với trạm KTTV chuyên dùng: đang được thực hiện theo đúng tiến độ.

Vụ KHTC

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: