Xây dựng phương án giá; quy trình đặt hàng sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước

Đăng ngày: 29-03-2023 | Lượt xem: 2467

Ngày 16 tháng 02 năm 2023, Bộ Tài chính có Công văn số 1462/BTC-QLG về việc đặt hàng sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước, theo đó quy trình đặt hàng hàng năm như sau: (i) Căn cứ dự toán được giao, danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện theo phương thức đặt hàng cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ thực hiện (đơn vị nhận đặt hàng), đơn vị nhận đặt hàng xây dựng phương án giá trình cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp thẩm định kèm theo hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá; (ii) Căn cứ kết quả thẩm định, cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp gửi cơ quan quản lý nhà nước theo lĩnh vực thẩm định (kèm theo báo cáo thẩm định); (iii) Căn cứ kết quả thẩm định, cơ quan quản lý nhà nước theo lĩnh vực gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định (kèm theo báo cáo thẩm định).

Để triển khai thực hiện xây dựng phương án giá và quy trình đặt hàng sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 1462/BTC-QLG nêu trên; đồng thời có căn cứ xem xét, quyết định ban hành các bộ đơn giá lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2023 theo đề nghị của các đơn vị, Bộ yêu cầu các đơn vị bổ sung báo cáo chi tiết về số liệu: (i) chi phí quản lý chung phân bổ cho các nhiệm vụ thực hiện theo phương thức đặt hàng năm 2022; (ii) chi phí quản lý quản lý chung phân bổ cho các nhiệm vụ thực hiện theo phương thức đặt hàng dự kiến năm 2023 theo mẫu biểu kèm theo và gửi về Bộ trước ngày 31 tháng 3 năm 2023.

Vụ KHTC

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: