Các kết quả đạt được trong công tác phòng chống tham nhũng trong ngành KTTV

Đăng ngày: 19-12-2019 | Lượt xem: 1588

Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng

Công tác thanh tra, kiểm tra

Trong quý IV và năm 2019, Tổng cục không có cuộc thanh tra, kiểm tra về tham nhũng.

Công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo:

- Quý IV Tổng cục không nhận được đơn thư khiếu nại và tố cáo.

- Năm 2019, Tổng cục KTTV nhận được 01 đơn thư phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết; Tổng cục đã xử lý kịp thời đúng thẩm quyền và không phát sinh.

- Qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa phát hiện và xử lý trường hợp nào liên quan đến tham nhũng.

Kết quả rà soát, phát hiện tham nhũng qua các hoạt động khác: Chưa phát hiện vụ việc nào.

Kết quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về PCTN

 Năm 2019, Tổng cục thực hiện tốt Luật PCTN, không có hiện tượng tham nhũng xảy ra, do đó Tổng cục và các đơn vị trực thuộc không phải thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về PCTN.

Phát huy vai trò của xã hội, hợp tác quốc tế về PCTN

Nhằm nâng cao vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp, cơ quan báo chí, ngôn luận và các tổ chức, đoàn thể khác trong PCTN, Tổng cục luôn xác định công tác PCTN là việc làm thường xuyên, liên tục và lâu dài; vì vậy các cấp ủy Đảng, Công đoàn đã quan tâm, động viên khích lệ cán bộ, đảng viên, đoàn viên nghiêm túc thực hiện tốt Luật Phòng, chống tham nhũng, thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, các cuộc họp định kỳ, hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và coi đây là tiêu chí quan trọng để đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hàng năm.

Trong các dự án hợp tác quốc tế, Tổng cục luôn tôn trọng Luật pháp quốc tế và các điều khoản ký kết hợp tác giữa các bên có liên quan, không để xảy ra sai sót và có biểu hiện tiêu cực tham nhũng trong triển khai thực hiện.

Kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia PCTN và Kế hoạch thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng và chương trình hành động của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 6/12/2012

- Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng cục đã chỉ đạo sâu sát tiếp tục triển khai Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; Kế hoạch của Chính phủ thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng; Quy chế phối hợp thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng.

- Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 126/NQ ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 570/QĐ-TCKTTV ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV.

- Tiếp tục tổ chức thực hiện Giai đoạn 2 chiến lược Quốc gia PCTN và Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong công chức, viên chức và người lao động bằng việc tăng cường công khai các hoạt động công tác và thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở.

Tin Tổ chức cán bộ

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: