Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài nguyên và Môi trường

Đăng ngày: 25-12-2019 | Lượt xem: 4931
Thực hiện theo Công văn số 773/TCCB về việc thực hiện Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương ban hành theo Quyết định số 1056/QĐ-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Vụ Tổ chức cán bộ gửi các đơn vị Quyết định số 1056/QĐ-BNV để nghiên cứu, thực hiện.

Trang bị, cập nhật, nâng cao kiến thức về quản lý nhà nước và kỹ năng lãnh đạo, quản lý; góp phần củng cố, tăng cường năng lực lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tham mưu, quản lý, điều hànhcủa lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương (sau đây gọi chung là lãnh đạo, quản lý cấp vụ).

Kiến thức

Trang bị, cập nhật, nâng cao kiến thức về lãnh đạo, quản lý nhằm giúp lãnh đạo, quản lý cấp vụ xử lý có hiệu quả những vấn đề thực tiễn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có khả năng định hướng, tìm kiếm thực hiện các giải pháp bảo đảm hiệu lực, hiệu quả của tổ chức.

Kỹ năng

Rèn luyện những kỹ năng cần thiết để thực hiện có hiệu quả vai trò của lãnh đạo, quản lý cấp vụ trong lĩnh vực phụ trách và quản lý nội bộ đơn vị.

Thái độ, hành vi

Góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất và phong cách của người lãnh đạo, quản lý cấp vụ, qua đó huy động sức mạnh của công chức, viên chức dưới quyền; mở rộng quan hệ hợp tác, tăng cường, phối hợp nhằm thực hiện tốt  chức năng, nhiệm vụ được giao.

Chương trình thiết kế theo hướng tiếp cận từ tổng quát đến cụ thể, được phân định thành hai phần (phần kiến thức chung và phần kỹ năng lãnh đạo, quản

lý). Trong mỗi phần có các chuyên đề phù hợp với nhiệm vụ, thẩm quyền của

lãnh đạo, quản lý cấp vụ. Ngoài ra, trong chương trình còn có chuyên đề báo cáo thực tế, chuyên đề báo cáo kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý đối với cấp vụ.

Chương trình bao gồm 15 chuyên đề, trong đó có 11 chuyên đề giảng dạy và 04 chuyên đề báo cáo (có 11 nội dung báo cáo tự chọn phù hợp với đối tượng học viên), nghiên cứu thực tế, khai giảng, bế giảng, cụ thể:

- Phần I: Kiến thức chung, có 04 chuyên đề nhằm cập nhật, bổ sung kiến

thức về nhiệm vụ, quyền hạn của lãnh đạo, quản lý cấp vụ, kiến thức quản lý

hành chính nhà nước và 02 chuyên đề báo cáo thực tế;

- Phần II: Kỹ năng, có 07 chuyên đề kỹ năng gắn với nhiệm vụ, quyền hạn

của lãnh đạo, quản lý cấp vụ, qua đó phát triển kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp vụ

và 02 chuyên đề báo cáo kinh nghiệm;

- Phần III: Nghiên cứu thực tế.

Tin Vụ TCCB

 

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: