Công tác phòng, chống tham nhũng quý IV và năm 2019

Đăng ngày: 06-12-2019 | Lượt xem: 2677
Thực hiện Công văn số 6383/BTNMT-TTr ngày 02 tháng 12 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và môi trường về việc báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) quý IV và năm 2019, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) báo cáo công tác PCTN quý IV và năm 2019.

1. Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN; công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN trong phạm vi trách nhiệm của đơn vị

a) Các hình thức cụ thể đã được thực hiện để quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng bằng nhiều hình thức như: sinh hoạt chi bộ, đảng bộ định kỳ; hội nghị cán bộ, công chức, viên chức đầu năm; hội nghị giao ban công tác đầu tháng, đầu quý; sao gửi văn bản để tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể đảng viên; phân công nhiệm vụ cụ thể cho Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục chịu trách nhiệm triển khai thực hiện, theo dõi giám sát và báo cáo theo quy định.

b) Việc ban hành văn bản, hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên trong công tác PCTN

- Ban hành Kế hoạch PCTN năm 2019; Kế hoạch cải cách hành chính 2019; Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019, Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2019. Đồng thời các đơn vị được phân cấp quản lý đã chủ động xây dựng và ban hành các Kế hoạch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Rà soát văn bản hướng dẫn minh bạch tài sản, thu nhập đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ, Tổng cục đã hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện về minh bạch tài sản, thu nhập cá nhân năm 2018 đối với cán bộ lãnh đạo quản lý theo quy định, báo cáo về Tổng cục thẩm định, xem xét, tổng hợp báo cáo Bộ theo quy định.

- Triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt Luật Phòng, chống tham nhũng (Luật số 36/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2019; Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”; Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, chống và kiểm soát ma túy; Quy định số 205-QĐ/TW gắn với thực hiện có hiệu quả Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương; Quy định số 77-QĐ/BCSĐTNMT ngày 28 tháng 6 năm 2019 của Ban Cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường”.

- Ban hành Quy chế làm việc của Tổng cục KTTV, công khai các quy chế làm việc của Lãnh đạo Tổng cục, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc qua đó giúp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động biết rõ hoạt động của Tổng cục để giám sát thực hiện;

- Đảng ủy Tổng cục KTTV đã xây dựng và ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát số 813-CTr/ĐU ngày 19/02/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng cục và Chương trình số 814-CTr/UBKT ngày 19/02/2019 của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tổng cục nhằm giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng bộ Tổng cục tại các tổ chức đảng trực thuộc, tăng cường vai trò của cán bộ, đảng viên ở các đơn vị cơ sở, trong đó nêu cao vai trò của đảng viên trong công tác PCTN.

c) Tình hình tổ chức, bộ máy, phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện trong công tác phòng, chống tham nhũng; tình hình hoạt động của các cơ quan chuyên trách về PCTN

Tổ chức thực hiện kiện toàn tổ chức, bộ máy và các nhiệm vụ theo Quyết định số 03/2018/QĐ-TTg ngày 23/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Tổng cục KTTV; rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Tổng cục KTTV; mỗi đơn vị phân công 01 chuyên viên chịu trách nhiệm triển khai thực hiện, theo dõi giám sát và báo cáo theo quy định về những nội dung thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng.

Tình hình hoạt động của các cơ quan chuyên trách về PCTN: Tổng cục KTTV chưa có bộ phận chuyên trách về PCTN, cán bộ làm về công tác PCTN là kiêm nhiệm.

d) Các kết quả khác đã thực hiện để quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN

Qua công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản về công tác PCTN từ Trung ương, bộ, ngành đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thì mỗi đơn vị cũng chủ động xây dựng các kế hoạch hoạt động cụ thể của đơn vị mình theo đặc thù công việc và tính chất hoạt động, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ; tích cực kiểm tra, giám sát những lĩnh vực nhạy cảm như đầu tư xây dựng cơ bản, sử dụng và quản lý tài sản công nhằm ngăn ngừa và hạn chế tham nhũng; thực hiện nghiêm túc việc triển khai các văn bản hướng dẫn của cấp trên và Chương trình thực hiện Chiến lược quốc gia PCTN của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng

a) Việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị

- Trong quý IV và năm 2019, Tổng cục đã thực hiện nghiêm việc công khai minh bạch trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, đấu thầu mua sắm thiết bị chuyên môn, thiết bị làm việc của các nhiệm vụ, dự án.

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về tuyển dụng, tiếp nhận, bổ nhiệm, điều động, quy hoạch, đào tạo, khen thưởng, kỷ luật cán bộ nhằm nâng cao đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

- Việc thực hiện điều động, luân chuyển vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức phải căn cứ theo yêu cầu thực tế công việc và có sự trao đổi, thống nhất, đúng với năng lực, trình độ.

- Thực hiện đúng quy định về công tác lao động tiền lương, phụ cấp ưu đãi ngành, nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức, viên chức và người lao động các chế độ khác cho công chức, viên chức và người lao động trong toàn cơ quan, không để xảy ra tiêu cực, lãng phí ngân sách nhà nước.

- Công khai thu nhập của công chức, viên chức, người lao động.

- Công khai, minh bạch các quy định về tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế làm việc và các quy định khác có liên quan đến kế hoạch, quy hoạch, đầu tư để cán bộ, công chức, viên chức dễ theo dõi, giám sát theo quy định.

b) Việc xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn

- Thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Ngân sách Nhà nước trong tất cả các khâu: lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán; quản lý sử dụng kiểm soát chi, quyết toán kinh phí, chấp hành chế độ kiểm toán... theo quy định.

- Các tiêu chuẩn, định mức, sử dụng ô tô, xăng xe, điện thoại, điện, nước, hội nghị, hội thảo khoa học, đào tạo, học tập, bồi dưỡng chuyên môn, thanh toán ca 3, thêm giờ, khen thưởng... đều được công khai, minh bạch theo quy chế chi tiêu nội bộ. Cụ thể hóa các tiêu chuẩn, chức danh quản lý nhằm sử dụng kinh phí một cách tiết kiệm, hợp lý và có hiệu quả.

- Không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước để tiếp khách, quà biếu, quà tặng, tổ chức tham quan, du lịch, lễ hội.

- Xây dựng và ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế dân chủ ở cơ sở, Quy chế làm việc, Quy chế quản lý sử dụng tài sản công theo quy định, đảm bảo về thời gian, thủ tục; thực hiện công khai quy chế và quản lý chi theo Quy chế ban hành, hàng năm có sửa đổi và bổ sung kịp thời theo các chế độ của Nhà nước.

c) Việc cán bộ, công chức, viên chức nộp lại quà tặng

Trong Quý IV và năm 2019, công chức, viên chức trong toàn Tổng cục không có hiện tượng nhận quà tặng, nên không có nộp lại quà tặng trong cơ quan.

d) Việc xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử của công chức, viên chức

Tiếp tục quán triệt tới toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong toàn Tổng cục thực hiện nghiêm tinh thần Công văn số 1729/BTNMT-TCCB ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thực hiện văn hoá công sở và phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2016 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Nghị quyết số 25-NQ/BCSĐTNMT ngày 29/9/2017 của Ban Cán sự Đảng bộ Tài nguyên và Môi trường về nâng cao đạo đức công vụ, xây dựng văn hóa công sở văn minh hiện đại đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành Tài nguyên và Môi trường; triển khai thực hiện nghiêm Văn bản số 505-CV/BCSĐTNMT ngày 28/6/2019 của Ban Cán sự Đảng bộ Tài nguyên và Môi trường về một số việc cần làm ngay để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính và xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực trong cơ quan, đơn vị.

Trong quý IV và năm 2019 toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Tổng cục thực hiện tốt quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp theo quy định.

đ) Việc chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng

Năm 2019, Tổng cục không chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức nào liên quan đến phòng ngừa tham nhũng.

e) Việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập

Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về minh bạch tài sản thu nhập tại Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 3 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ; năm 2018 tổng số đối tượng thuộc diện phải kê khai tài sản trong toàn Tổng cục là 876 người; số người đã thực hiện kê khai kịp thời, đầy đủ đúng quy định là 876/876 người, tỷ lệ 100%. Về công khai bản kê khai, các đơn vị đều tổ chức công khai theo đúng quy định. Sau khi công khai không có trường hợp nào bị tố cáo hoặc phản ánh về vấn đề tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai cần phải xác minh kê khai tài sản, thu nhập không trung thực cần xử lý.

g) Việc xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách

Trong quý IV và năm 2019, Tổng cục không có trường hợp người đứng đầu cơ quan, tổ chức của đơn vị nào để xảy ra hành vi tham nhũng.

h) Việc thực hiện cải cách hành chính

Cập nhật, xử lý và phản hồi các thông tin, đồng thời công khai các văn bản, báo cáo, lịch công tác trên môi trường mạng; thực hiện phần mềm quản lý nhân sự, bảo hiểm xã hội, kế hoạch tài chính, kiểm soát tài liệu KTTV, môi trường.

Triển khai cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hoá công sở, Lãnh đạo Tổng cục đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nghiên cứu, áp dụng công nghệ thông tin phục vụ cho công tác quản lý cũng như công tác chuyên môn. Thường xuyên quan tâm đẩy mạnh đầu tư xây dựng, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành, quy trình xử lý công việc, giữa các đơn vị trực thuộc, giữa cán bộ, công chức, viên chức với nhau và với tổ chức… để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công việc. 100% các đơn vị trong toàn Tổng cục áp dụng công nghệ thông tin vào xử lý văn bản đi, đến; thực hiện tích hợp chữ ký số vào các phần mềm nghiệp vụ của Tổng cục.

i) Việc đổi mới phương thức thanh toán, trả lương qua tài khoản

100% các đơn vị của Tổng cục được thanh toán, trả lương, các loại phụ cấp, các chế độ chính sách qua tài khoản ATM, qua đó hạn chế được việc dùng tiền mặt, góp phần phòng ngừa tham nhũng.

3. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng

3.1. Công tác thanh tra, kiểm tra

Trong quý IV và năm 2019, Tổng cục không có cuộc thanh tra, kiểm tra về tham nhũng.

3.2. Công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo:

- Quý IV Tổng cục không nhận được đơn thư khiếu nại và tố cáo.

- Năm 2019, Tổng cục KTTV nhận được 01 đơn thư phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết; Tổng cục đã xử lý kịp thời đúng thẩm quyền và không phát sinh.

- Qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa phát hiện và xử lý trường hợp nào liên quan đến tham nhũng.

3.3. Kết quả rà soát, phát hiện tham nhũng qua các hoạt động khác: Chưa phát hiện vụ việc nào.

4. Kết quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về PCTN

 Năm 2019, Tổng cục thực hiện tốt Luật PCTN, không có hiện tượng tham nhũng xảy ra, do đó Tổng cục và các đơn vị trực thuộc không phải thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về PCTN.

5. Phát huy vai trò của xã hội, hợp tác quốc tế về PCTN

Nhằm nâng cao vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp, cơ quan báo chí, ngôn luận và các tổ chức, đoàn thể khác trong PCTN, Tổng cục luôn xác định công tác PCTN là việc làm thường xuyên, liên tục và lâu dài; vì vậy các cấp ủy Đảng, Công đoàn đã quan tâm, động viên khích lệ cán bộ, đảng viên, đoàn viên nghiêm túc thực hiện tốt Luật Phòng, chống tham nhũng, thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, các cuộc họp định kỳ, hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và coi đây là tiêu chí quan trọng để đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hàng năm.

Trong các dự án hợp tác quốc tế, Tổng cục luôn tôn trọng Luật pháp quốc tế và các điều khoản ký kết hợp tác giữa các bên có liên quan, không để xảy ra sai sót và có biểu hiện tiêu cực tham nhũng trong triển khai thực hiện.

6. Kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020 và Kế hoạch thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng và chương trình hành động của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 6/12/2012

- Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng cục đã chỉ đạo sâu sát tiếp tục triển khai Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; Kế hoạch của Chính phủ thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng; Quy chế phối hợp thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng.

- Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 126/NQ ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 570/QĐ-TCKTTV ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV.

- Tiếp tục tổ chức thực hiện Giai đoạn 2 chiến lược Quốc gia PCTN và Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong công chức, viên chức và người lao động bằng việc tăng cường công khai các hoạt động công tác và thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở.

Tổ chức cán bộ

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: