Đánh giá tình hình tham nhũng, công tác phòng chống tham nhũng và dự báo tình hình tham nhũng

Đăng ngày: 19-12-2019 | Lượt xem: 3237

Đánh giá tình hình tham nhũng

Công tác PCTN trong Tổng cục là nhiệm vụ được Đảng ủy và Lãnh đạo Tổng cục luôn quan tâm triển khai thực hiện. Trong các buổi họp giao ban việc quán triệt thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, song song với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền để góp phần nâng cao được ý thức, trách nhiệm của công chức, viên chức và người lao động; công tác phòng, chống tham nhũng luôn được tập trung trao đổi, thảo luận kỹ, từ đó hạn chế được hành vi tham nhũng trong toàn cơ quan, đơn vị. Tại thời điểm báo cáo chưa có trường hợp nào vi phạm về tham nhũng.

Quý IV và năm 2019, Tổng cục đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên các mặt công tác; công chức, viên chức đều yên tâm công tác, không phát hiện trường hợp tham nhũng.Các công chức, viên chức đều đồng tình và nghiêm túc thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, góp đẩy mạnh phong trào đấu tranh PCTN trong toàn Tổng cục.

Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng

Đánh giá chung về hiệu lực, hiệu quả công tác PCTN trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý

Tổng cụcđã đề ra nhiều biện pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác PCTN như:Cấp ủy Đảng và Lãnh đạo Tổng cục thường xuyên quan tâm đến việc PCTN trong toàn cơ quan, luôn xem đây là một nhiệm vụ quan trọng để xây dựng Tổng cục trong sạch, vững mạnh, tạo mối đoàn kết và phát huy tinh thần phê và tự phê trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị trong công tác PCTN, phát huy tinh thần tiên phong gương mẫu của các tổ chức đảng và từng đảng viên. Bên cạnh việc thường xuyên quan tâm chỉ đạo sát sao, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật trong công tác PCTN cũng thường xuyên được chỉ đạo triển khai thực hiện, thông qua đó đã có tác dụng kịp thời đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Tổng cục; đến thời điểm báo cáo chưa phát hiện cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham nhũng.

Đánh giá những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong công tác PCTN

Công tác PCTN ở Tổng cục vẫn còn có những khó khăn, do địa bàn quản lý rộng trên phạm vi cả nước nên việc kiểm tra, giám sát thực hiện Luật PCTN tại các đơn vị có phần hạn chế.

Dự báo tình hình tham nhũng

Công tác PCTN được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được tổ chức triển khai thực hiện hàng năm và dài hạn trong toàn Tổng cục; theo chức trách, nhiệm vụ được giao, Tổng cục sẽ xử lý nghiêm những hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong khi thực thi nhiệm vụ.

Tin Tổ chức cán bộ

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: