Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng ngành KTTV

Đăng ngày: 19-12-2019 | Lượt xem: 1483
Việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị

- Trong quý IV và năm 2019, Tổng cục đã thực hiện nghiêm việc công khai minh bạch trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, đấu thầu mua sắm thiết bị chuyên môn, thiết bị làm việc của các nhiệm vụ, dự án.

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về tuyển dụng, tiếp nhận, bổ nhiệm, điều động, quy hoạch, đào tạo, khen thưởng, kỷ luật cán bộ nhằm nâng cao đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

- Việc thực hiện điều động, luân chuyển vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức phải căn cứ theo yêu cầu thực tế công việc và có sự trao đổi, thống nhất, đúng với năng lực, trình độ.

- Thực hiện đúng quy định về công tác lao động tiền lương, phụ cấp ưu đãi ngành, nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức, viên chức và người lao động các chế độ khác cho công chức, viên chức và người lao động trong toàn cơ quan, không để xảy ra tiêu cực, lãng phí ngân sách nhà nước.

- Công khai thu nhập của công chức, viên chức, người lao động.

- Công khai, minh bạch các quy định về tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế làm việc và các quy định khác có liên quan đến kế hoạch, quy hoạch, đầu tư để cán bộ, công chức, viên chức dễ theo dõi, giám sát theo quy định.

Việc xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn

- Thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Ngân sách Nhà nước trong tất cả các khâu: lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán; quản lý sử dụng kiểm soát chi, quyết toán kinh phí, chấp hành chế độ kiểm toán... theo quy định.

- Các tiêu chuẩn, định mức, sử dụng ô tô, xăng xe, điện thoại, điện, nước, hội nghị, hội thảo khoa học, đào tạo, học tập, bồi dưỡng chuyên môn, thanh toán ca 3, thêm giờ, khen thưởng... đều được công khai, minh bạch theo quy chế chi tiêu nội bộ. Cụ thể hóa các tiêu chuẩn, chức danh quản lý nhằm sử dụng kinh phí một cách tiết kiệm, hợp lý và có hiệu quả.

- Không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước để tiếp khách, quà biếu, quà tặng, tổ chức tham quan, du lịch, lễ hội.

- Xây dựng và ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế dân chủ ở cơ sở, Quy chế làm việc, Quy chế quản lý sử dụng tài sản công theo quy định, đảm bảo về thời gian, thủ tục; thực hiện công khai quy chế và quản lý chi theo Quy chế ban hành, hàng năm có sửa đổi và bổ sung kịp thời theo các chế độ của Nhà nước.

Việc cán bộ, công chức, viên chức nộp lại quà tặng

Trong Quý IV và năm 2019, công chức, viên chức trong toàn Tổng cụckhông có hiện tượng nhận quà tặng, nên không có nộp lại quà tặng trong cơ quan.

Việc xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử của công chức, viên chức

Tiếp tục quán triệt tới toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong toàn Tổng cục thực hiện nghiêm tinh thần Công văn số 1729/BTNMT-TCCB ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thực hiện văn hoá công sở và phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2016 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Nghị quyết số 25-NQ/BCSĐTNMT ngày 29/9/2017 của Ban Cán sự Đảng bộ Tài nguyên và Môi trường về nâng cao đạo đức công vụ, xây dựng văn hóa công sở văn minh hiện đại đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành Tài nguyên và Môi trường; triển khai thực hiện nghiêm Văn bản số 505-CV/BCSĐTNMT ngày 28/6/2019 của Ban Cán sự Đảng bộ Tài nguyên và Môi trường về một số việc cần làm ngay để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính và xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực trong cơ quan, đơn vị.

Trong quý IV và năm 2019 toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Tổng cục thực hiện tốt quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp theo quy định.

Việc chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng

Năm 2019, Tổng cục không chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức nào liên quan đến phòng ngừa tham nhũng.

Việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập

Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về minh bạch tài sản thu nhập tại Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 3 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ; năm 2018 tổng số đối tượng thuộc diện phải kê khai tài sản trong toàn Tổng cục là 876 người; số người đã thực hiện kê khai kịp thời, đầy đủ đúng quy định là 876/876 người, tỷ lệ 100%. Về công khai bản kê khai, các đơn vị đều tổ chức công khai theo đúng quy định. Sau khi công khai không có trường hợp nào bị tố cáo hoặc phản ánh về vấn đề tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai cần phải xác minh kê khai tài sản, thu nhập không trung thực cần xử lý.

Việc xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách

Trong quý IV và năm 2019, Tổng cục không có trường hợp người đứng đầu cơ quan, tổ chức của đơn vị nào để xảy ra hành vi tham nhũng.

 Việc thực hiện cải cách hành chính

Cập nhật, xử lý và phản hồi các thông tin, đồng thời công khai các văn bản, báo cáo, lịch công tác trên môi trường mạng; thực hiện phần mềm quản lý nhân sự, bảo hiểm xã hội, kế hoạch tài chính, kiểm soát tài liệu KTTV, môi trường.

Triển khai cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hoá công sở, Lãnh đạo Tổng cục đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nghiên cứu, áp dụng công nghệ thông tin phục vụ cho công tác quản lý cũng như công tác chuyên môn. Thường xuyên quan tâm đẩy mạnh đầu tư xây dựng, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành, quy trình xử lý công việc, giữa các đơn vị trực thuộc, giữa cán bộ, công chức, viên chức với nhau và với tổ chức… để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công việc. 100% các đơn vị trong toàn Tổng cục áp dụng công nghệ thông tin vào xử lý văn bản đi, đến; thực hiện tích hợp chữ ký số vào các phần mềm nghiệp vụ của Tổng cục.

Việc đổi mới phương thức thanh toán, trả lương qua tài khoản

100% các đơn vị của Tổng cục được thanh toán, trả lương, các loại phụ cấp, các chế độ chính sách qua tài khoản ATM, qua đó hạn chế được việc dùng tiền mặt, góp phần phòng ngừa tham nhũng.

Tin Tổ chức cán bộ

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: