Tổng cục Khí tượng Thủy văn đẩy mạnh cải cách tổ chức bộ máy hành chính

Đăng ngày: 19-12-2022 | Lượt xem: 2076
Trong năm 2022, Tổng cục Khí tượng Thủy văn tập trung rà soát, hoàn thiện các quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Tổng cục.

Tổng cục KTTV nhận thấy chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng cục được quy định tại Quyết định số 03/2018/QĐ-TTg ngày 23/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về cơ bản phù hợp, đáp ứng yêu cầu công tác và không có sự giao thoa và chồng chéo với các đơn vị khác. Tuy nhiên, qua việc triển khai trong thực tế và để phù hợp với các quy định của Nhà nước về KTTV, Tổng cục đề xuất điều chỉnh, bổ sung các nhiệm vụ: dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai; phân vùng rủi ro thiên tai; dự báo, cảnh báo tiềm năng năng lượng tái tạo theo điều kiện KTTV; quản lý, theo dõi, hướng dẫn hoạt động quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu KTTV của các công trình và các hoạt động KTTV chuyên dùng khác theo quy định của pháp luật; tổ chức thẩm định các kịch bản cảnh báo sóng thần đối với Việt Nam theo phân công của Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường; đánh giá khí hậu quốc gia, kịch bản biến đổi khí hậu; tổ chức thu thập thông tin để đánh giá rủi ro thiên tai, phân vùng rủi ro thiên tai, theo dõi, giám sát thiên tai; theo dõi, hướng dẫn việc cung cấp, xác nhận nguồn gốc của thông tin, dữ liệu KTTV theo quy định của pháp luật.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc rà soát, kiện toàn, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Trên cơ sở rà soát, tổng kết việc thực hiện Quyết định số 03/2018/QĐ-TTg, thực tiễn yêu cầu của công tác quản lý trong lĩnh vực KTTV; căn cứ bối cảnh, quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc, Tổng cục KTTV đã trình Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quy định cơ cấu tổ chức của Tổng cục KTTV trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường trong Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, gồm: 06 đơn vị tham mưu giúp việc lãnh đạo Tổng cục KTTV như Quyết định số 03/2018/QĐ-TTg (Văn phòng Tổng cục, 05 Vụ); 14 đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ nhiệm vụ chính trị, trực tiếp công tác quản lý nhà nước, cụ thể như sau:

Đối với các đơn vị tham mưu tổng hợp: Đề nghị tiếp tục duy trì 06 đơn vị tham mưu giúp việc lãnh đạo Tổng cục KTTV như Quyết định số 03/2018/QĐ-TTg (gồm Văn phòng Tổng cục và 05 Vụ: Vụ Quản lý dự báo KTTV; Vụ Quản lý mạng lưới KTTV; Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Tổ chức cán bộ); đồng thời, sẽ thực hiện đổi mới, bố trí sắp xếp nguồn nhân lực bên trong của các đơn vị; rà soát, kiện toàn các tổ chức thuộc Văn phòng Tổng cục theo đúng tiêu chí thành lập.

- Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tại trung ương

+ Duy trì 03 đơn vị sự nghiệp công lập tại trung ương, gồm: Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia; Liên đoàn Khảo sát KTTV; Trung tâm Ứng dụng công12 nghệ KTTV; tiếp tục rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy phù hợp với các quy định của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và điều kiện hoạt động thực tiễn. Trong đó, Trung tâm Ứng dụng công nghệ KTTV đổi tên thành Trung tâm Công nghệ KTTV để phù hợp với yêu cầu, định hướng phát triển ngành KTTV. Sau khi thực hiện rà soát, sắp xếp lại các tổ chức trực thuộc, dự kiến sẽ giảm được 01 đơn vị cấp phòng và tương đương.

+ Tổ chức, sắp xếp lại Đài Khí tượng cao không và Trung tâm Quan trắc KTTV thành 01 đơn vị trực thuộc Tổng cục; dự kiến lấy tên là Trung tâm Mạng lưới KTTV quốc gia, sau khi tổ chức, sắp xếp lại 02 đơn vị này dự kiến sẽ giảm từ 05 đơn vị cấp phòng và tương đương.

+ Tổ chức, sắp xếp lại Trung tâm Thông tin và Dữ liệu KTTV và Tạp chí KTTV thành thành 01 đơn vị trực thuộc Tổng cục; dự kiến lấy tên là Trung tâm Thông tin, Dữ liệu và Tạp chí KTTV, sau khi tổ chức, sắp xếp lại 02 đơn vị dự kiến sẽ giảm từ 04 đơn vị cấp phòng và tương đương.

+ Xem xét, quy định Ban Quản lý các dự án KTTV là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ cấu tổ chức của Tổng cục.

+ Tiếp nhận Trung tâm Hải văn từ Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và tổ chức, sắp xếp lại bảo đảm quy định.

- Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tại địa phương: Tiếp tục duy trì 05 đơn vị sự nghiệp công lập tại địa phương, gồm: Đài KTTV khu vực Bắc Trung Bộ, Đài KTTV khu vực Trung Trung Bộ, Đài KTTV khu vực Nam Trung Bộ, Đài KTTV khu vực Tây Nguyên và Đài KTTV khu vực Nam Bộ; tiếp tục rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của các đơn vị này phù hợp với các quy định của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và điều kiện hoạt động thực tiễn; sau khi thực hiện rà soát, sắp xếp lại các tổ chức trực thuộc, dự kiến sẽ giảm được 06 - 07 đơn vị cấp phòng và tương đương.

+ Sáp nhập Đài KTTV khu vực Tây Bắc và Đài KTTV khu vực Việt Bắc thành Đài KTTV khu vực Miền núi phía Bắc.

+ Sáp nhập Đài KTTV khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Đài KTTV khu vực Đông Bắc thành Đài KTTV khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ.

Như vậy, khi triển khai thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy của các đơn vị trực thuộc Tổng cục sẽ giảm 04 đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục (tỷ lệ giảm 23,5%), tương ứng giảm từ 14 lãnh đạo đơn vị trực thuộc; giảm từ 27 tổ chức cấp phòng và tương đương (tỷ lệ giảm 17,3%), tương ứng giảm từ 79 lãnh đạo cấp phòng và tương đương; giảm 30 biên chế viên chức làm công tác tham mưu tổng hợp, hỗ trợ phục vụ (tỷ lệ giảm 10,9%). Sau khi hoàn13 thành công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy đơn vị trực thuộc và tiếp nhận Trung tâm Hải văn từ Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam về Tổng cục KTTV, tổng số đơn vị trực thuộc Tổng cục KTTV là 20 đơn vị; trong đó đơn vị tham mưu giúp việc Lãnh đạo Tổng cục là 06 đơn vị (05 Vụ và Văn phòng Tổng cục), đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục là 14 đơn vị.

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: