Tổng cục Khí tượng Thủy văn phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường

Đăng ngày: 08-06-2022 | Lượt xem: 1733
Để thiết thực chào mừng Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường, căn cứ Kế hoạch số 07/KH-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Bộ (05/8/2002-05/8/2022), Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) ban hành Kế hoạch phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Mục đích: Thông qua đợt thi đua đặc biệt nhằm tuyên truyền sâu rộng truyền thống tự hào của ngành tài nguyên và môi trường sau 20 năm thành lập, đã đóng góp tích cực vào thắng lợi chung của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Phát động đợt thi đua đặc biệt nhằm động viên đội ngũ công chức, viên chức và người lao động phát huy những thành quả đạt được trong sự nghiệp xây dựng, hội nhập và phát triển của Ngành, đoàn kết, năng động, sáng tạo, chung sức đồng lòng, hăng hái thi đua yêu nước góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022. Các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Bộ phải thiết thực, hiệu quả, gắn với các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, không phô trương, hình thức; phù hợp với tình hình phòng, chống dịch COVID-19. Biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt.

Các nội dung thực hiện:

Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả nội dung Kế hoạch số 16/KH-HĐTĐKT ngày 31/8/2021 của Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Trung ương về thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội hằng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng,  thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 34- CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua, công tác khen thưởng.

Tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi và thiết thực nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong toàn ngành, phấn đấu thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa tập trung phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

 Tiếp tục hưởng ứng mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Chính phủ phát động, như phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021- 2025; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Thực hiện chuyển đổi số quốc gia”; “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”… Thi đua toàn diện trên các lĩnh vực theo Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; các phong trào thi đua yêu nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tổng cục KTTV phát động, trọng tâm là các Phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và phát triển” giai đoạn 2020-2025; “Kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, hội nhập, hiệu quả” năm 2022, bằng các nội dung, việc làm, hành động thiết thực gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tập trung thực hiện tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến theo Kế hoạch số 1071/KH-TCKTTV ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Tổng cục KTTV triển khai xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm trong đổi mới phương thức tổ chức chỉ đạo phong trào thi đua hằng năm. Đa dạng hóa các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Bộ thiết thực, hiệu quả, gắn với các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, phù hợp với tình hình phòng, chống dịch COVID-19.

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: