Công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2021 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Kết quả công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2021 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Ngày đăng: 01/10/2021

Hướng đến 76 năm Ngày truyền thống ngành Khí tượng thủy văn Việt Nam năm 2021

Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã ban hành công văn số 1240/TCKTTV-VP ngày 30/9 về hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng 76 năm Ngày truyền thống ngành Khí tượng thủy văn Việt Nam năm 2021

Ngày đăng: 30/09/2021

Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Ngày 25/9/2021, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành Chỉ thị số 10-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày đăng: 29/09/2021

Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Ngày đăng: 28/09/2021

Triển khai Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”

Triển khai Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”

Ngày đăng: 27/09/2021

Thông tư Quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thông tư Quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày đăng: 27/09/2021

Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày đăng: 24/09/2021

Tổng cục Khí tượng Thủy văn tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong ngày nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9

Tổng cục Khí tượng Thủy văn tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong ngày nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9

Ngày đăng: 01/09/2021

Thông tư Quy định việc thành lập, di chuyển, giải thể trạm khí tượng thủy văn quốc gia

Thông tư Quy định việc thành lập, di chuyển, giải thể trạm khí tượng thủy văn quốc gia

Ngày đăng: 26/08/2021

Triển khai cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng"

Triển khai cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng"

Ngày đăng: 25/08/2021

Tổng cục Khí tượng Thủy văn tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Tổng cục Khí tượng Thủy văn tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Ngày đăng: 24/08/2021

Tổng cục Khí tượng Thủy văn triển khai thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam

Thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Quyết định số 2215/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04 tháng 6 năm 2020 của Bộ Chính trị, Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã có công văn gửi các đơn vị, tổ chức đoàn thể của Tổng cục triển khai thực hiện như sau:

Ngày đăng: 18/08/2021

Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Công điện số 15/CĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2021 và Chỉ thị số 17/CT-UBNDvề việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng chống dịch COVID-19 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Căn cứ theo tình hình diễn biến hiện nay của dịch COVID-19 ở Việt Nam, đặc biệt trên địa bàn thành phố Hà Nội và tại Trụ sở số 08 Pháo Đài Láng. Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã có công văn yêu cầu các đơn vị làm việc tại Trụ

Ngày đăng: 05/08/2021

Thư của Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn gửi các đồng chí thương binh, bệnh binh; Thân nhân các gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng của ngành Khí tượng Thủy văn

Thư của Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn gửi các đồng chí thương binh, bệnh binh; Thân nhân các gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng của ngành Khí tượng Thủy văn

Ngày đăng: 26/07/2021

Tuyên truyền, hưởng ứng Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2021-2022

Ngày 10 tháng 6 năm 2021, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam công bố Thể lệ Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2021 – 2022.

Ngày đăng: 14/07/2021