Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021

Đăng ngày: 18-01-2022 | Lượt xem: 1614
Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021. Kế hoạch nhằm xác định Chỉ số cải cách hành chính (Chỉ số CCHC) năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường dựa trên các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần theo đặc điểm, tính chất quản lý Nhà nước của Bộ và theo quy định của Bộ Nội vụ

Kế hoạch yêu cầu việc thực hiện việc tự đánh giá, chấm điểm bảo đảm thực chất, khách quan  đúng thời gian, tiến độ theo quy định tại các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ: số 1149/QĐ-BNV ngày 30/12/2020 phê duyệt Đề án “Xác định chỉ số CCHC của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”; số 838/QĐ-BNV ngày 28/7/2021 ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số CCHC năm 2021 của các Bộ, cơ quan ngang  Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Đồng thời, nâng cao ý thức trách nhiệm của lãnh đạo, công chức, viên chức và  người lao động các đơn vị trực thuộc Bộ và Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với công tác CCHC nói chung và đánh giá kết quả CCHC hằng năm của Bộ nói riêng. 

Theo Kế hoạch sẽ họp Tổ công tác xác định chỉ số CCHC; Tổ chức đánh giá và tự đánh giá các tiêu chí, tiêu chí thành phần tại Quyết định số 1149/QĐ-BNV ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hoàn thành trước ngày 17/1/2022; rà soát, tổng hợp và xử lý số liệu điểm tự chấm theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần trước ngày 19/1/2022; họp Hội đồng thẩm định kết quả tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC hằng năm của Bộ trước ngày 24/1/2022; trình Bộ trưởng phê duyệt kết quả tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC năm 2021 của Bộ trước ngày 14/2/2022.

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: