Kết quả công tác cải cách hành chính quý III năm 2022 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Đăng ngày: 26-09-2022 | Lượt xem: 2095
Thực hiện Quyết định số 2612/QĐ-BTNMT ngày 29/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2022 và Công văn số 1348/BTNMT-TCCB ngày 16/3/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện chế độ báo cáo CCHC định kỳ, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) báo cáo công tác CCHC quý III năm 2022.

Báo cáo chỉ rõ các mặt công tác chỉ đạo điều hành CCHC về Đánh giá về các hoạt động chỉ đạo, điều hành nổi bật của Lãnh đạo Tổng cục, đơn vị đối với công tác CCHC; Đánh giá, cập nhật tiến độ thực hiện Kế hoạch CCHC năm; Đánh giá về công tác kiểm tra CCHC; Về công tác thông tin, tuyên truyền CCHC; Tổng hợp, cập nhật tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ đƣợc Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường giao.

Từ những kết quả đạt được trong Quý III năm 2022, Tổng cục Tiếp tục xác định CCHC là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của Tổng cục trong năm 2022, Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng cục thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị triển khai nhiệm vụ CCHC theo kế hoạch.

Các chương trình, kế hoạch thành phần về công tác CCHC năm 2022 của Tổng cục đã được ban hành kịp thời, đầy đủ làm cơ sở để triển khai thực hiện công tác CCHC chất lượng, hiệu quả.

Tổng cục đã chủ động trong tổ chức và bố trí các nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ CCHC theo kế hoạch đề ra, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

Bên cạnh mặt tích cực, vẫn còn tồn tại những mặt hạn chế: Hiện nay khối Cơ quan Tổng cục KTTV có trên 80 cán bộ đang thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước nhưng Tổng cục chỉ được giao có 34 biên chế công chức, kéo theo đó kinh phí chi cho hoạt động bộ máy cũng hạn hẹp, gần 50 cán bộ phải gửi biên chế tại các đơn vị sự nghiệp, do đó việc sắp xếp, bố trí công tác và kiện toàn bộ máy đang rất bất cập; Chưa có cơ chế, chính sách đãi ngộ nhân tài nên vệc tuyển dụng cán bộ có trình độ cao bị hạn chế, hoặc không giữ được cán bộ có năng lực và kinh nghiệm.

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: