Tổng cục Khí tượng Thủy văn Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021

Đăng ngày: 14-01-2021 | Lượt xem: 12256
Phát huy những thành công của năm 2020 đầy thách thức và khó khăn, năm 2021, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) tiếp tục thực hiện các mục tiêu cụ thể trong đó có Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) với những mục tiêu cụ thể:

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục KTTV; xây dựng hệ thống tiếp nhận, xử lý, giải quyết TTHC đơn giản, công khai, minh bạch; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC.

Tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) về KTTV, trong đó tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả thực thi pháp luật; hoàn thành 100% Chương trình xây dựng VBQPPL năm 2021, không để nợ đọng VBQPPL.

Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy Tổng cục KTTV theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế trên cơ sở triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chế độ tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục; tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý ngành KTTV tại Trung ương và địa phương.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công chức, viên chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị trực thuộc Tổng cục; tập trung nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực quản lý, điều hành nhằm xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động chuyên sâu, chuyên nghiệp, có phẩm chất và bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và yêu cầu công tác trong tình hình mới; thực hiện có hiệu quả việc luân chuyển, sắp xếp, bố trí đội ngũ công chức, viên chức gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình kiện toàn bộ máy.

Siết chặt kỷ luật tài chính, giám sát chặt chẽ đầu tư công, sử dụng và quản lý hiệu quả tài sản công, kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí. Tăng cường công tác kiểm tra và công khai minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước; hoàn thiện đồng bộ về cơ chế tài chính đối với các hoạt động của ngành KTTV; tiếp tục xây dựng, sửa đổi bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật; bảo đảm việc phân bổ, sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí khác minh bạch, hiệu quả, quản lý theo mục tiêu.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình xử lý công việc của Tổng cục, giữa các đơn vị với nhau và trong giao dịch với tổ chức, cá nhân; tiếp tục triển khai cập nhật cơ sở dữ liệu vào phần mềm Quản lý công chức, viên chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ 3 theo kế hoạch; tiếp tục thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại các đơn vị trực thuộc Tổng cục theo đúng tiến độ.

Để thực hiện thành công các mục tiêu trên cần có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị thuộc Tổng cục với tinh thần trách nhiệm cao

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục: Căn cứ vào nội dung Kế hoạch CCHC năm 2021 của Tổng cục, khẩn trương chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch CCHC năm 2021 của đơn vị, thời gian ban hành chậm nhất 10 ngày kể từ ngày Kế hoạch CCHC của Tổng cục được ban hành. Tổ chức lập dự toán kinh phí để thực hiện các đề án, dự án, chương trình (nếu có), nhiệm vụ CCHC năm 2021, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Chỉ đạo nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo theo định kỳ (quý I, 6 tháng, quý III, năm) của đơn vị và gửi về Tổng cục (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 10 tháng cuối quý. Bố trí ổn định nhân lực thực hiện và theo dõi công tác CCHC; bảo đảm nguồn lực và điều kiện thực hiện, gắn kế hoạch công tác và kế hoạch ngân sách của đơn vị để bố trí kinh phí thực hiện công tác CCHC.

Vụ Tổ chức cán bộ: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Tổng cục tổ chức thực hiện nội dung cải cách tổ chức bộ máy và nội dung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức của Tổng cục theo Kế hoạch được phê duyệt. Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trực thuộc Tổng cục trong việc thực hiện Kế hoạch. Hướng dẫn, đề xuất khen thưởng kịp thời, chính xác những đơn vị, cá nhân có thành tích và phê bình, kỷ luật những đơn vị, cá nhân thực hiện chưa nghiêm túc nhiệm vụ CCHC năm 2021 của Tổng cục. Trình Tổng cục trưởng các giải pháp tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; thực hiện kiểm tra công tác CCHC năm 2021 của Tổng cục. Tổng hợp, báo cáo kết quả tiến độ thực hiện công tác CCHC hàng quý, 6 tháng và năm 2021 của Tổng cục gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường theo kế hoạch.

Vụ Kế hoạch - Tài chính: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Tổng cục tổ chức thực hiện và định kỳ báo cáo nội dung cải cách tài chính công của Tổng cục theo Kế hoạch. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về xây dựng dự toán và điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 để phân bổ kinh phí thực hiện công tác CCHC năm 2021 của Tổng cục.

Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế: Chủ trì đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch xây dựng, mở rộng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động tại các đơn vị trực thuộc Tổng cục; định kỳ báo cáo việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các đơn vị trực thuộc Tổng cục. Chủ trì phối hợp với các đơn vị trực thuộc Tổng cục rà soát, đánh giá, cải tiến các quy trình áp dụng vào hoạt động của các đơn vị trực thuộc Tổng cục theo quy định. Tăng cường, chủ động hội nhập và mở rộng hợp tác quốc tế song phương và đa phương nhằm tranh thủ nguồn vốn và công nghệ để tăng cường cơ sở vật chất hiện đại hóa ngành, đào tạo nâng cao trình độ cán bộ, đặc biệt là công nghệ quan trắc, dự báo các hiện tượng KTTV nguy hiểm.

Văn phòng Tổng cục: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Tổng cục tổ chức thực hiện và định kỳ báo cáo nội dung cải cách thể chế và nội dung cải cách TTHC của Tổng cục theo Kế hoạch; theo dõi, đôn đốc các đơn vị được giao chủ trì xây dựng VBQPPL theo Chương trình xây dựng VBQPPL năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Chủ trì, theo dõi, đôn đốc thực hiện Quy chế làm việc của Tổng cục và phối hợp với các đơn vị trực thuộc Tổng cục tổ chức thực hiện nội dung hiện đại hóa hành chính của Kế hoạch; tiếp nhận, theo dõi, đôn đốc việc xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Tổng cục xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra việc thi hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục; chủ trì tổng hợp thông tin về đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về tiêu cực trong hoạt động quản lý nhà nước về KTTV. Chủ động cung cấp đầy đủ thông tin KTTV cho các cơ quan truyền thông đại chúng phục vụ công tác phòng chống thiên tai. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật KTTV và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; về các hiện tượng KTTV nhất là các hiện tượng KTTV nguy hiểm và cách phòng tránh nhằm giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra.

Trung tâm Thông tin và Dữ liệu KTTV: Chủ trì, phối hợp các đơn vị trực thuộc Tổng cục xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin năm 2021 của Tổng cục KTTV. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Tổng cục thực hiện và định kỳ báo cáo nội dung hiện đại hóa nền hành chính của Tổng cục theo Kế hoạch. Đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống máy chủ; các hệ thống thông tin chuyên ngành KTTV liên lạc thông suốt trong mọi tình huống; tiếp tục đầu tư nâng cấp hạ tầng mạng đảm bảo tích hợp, thống nhất và đồng bộ các hệ thống mạng thông tin theo hướng hiện đại, đồng bộ và tự động.

Các cấp ủy đảng và các tổ chức, đoàn thể trong Tổng cục: Đề nghị Đảng ủy Tổng cục, Công đoàn và Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Tổng cục có kế hoạch phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy và tổ chức đoàn thể trực thuộc Tổng cục tham gia tổ chức thực hiện Kế hoạch; cấp ủy đảng, tổ chức đoàn thể các đơn vị trực thuộc Tổng cục tham gia cùng lãnh đạo đơn vị tổ chức thực hiện Kế hoạch.

Với sự đồng lòng đoàn kết phối hợp nhất trí cao, kế hoạch cụ thể rõ ràng, thay đổi để phát triển, Tổng cục Khí tượng Thủy văn ngày càng khẳng định được vai trò quan trọng trong đó cải cách hành chính góp phần then chốt tạo lên sự thành công đó.

Tin Nam Hải - Quang Dũng

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: