Tổng cục Khí tượng Thủy văn báo cáo công tác cải cách hành chính quý III năm 2018

Đăng ngày: 15-10-2018 | Lượt xem: 2349
Thực hiện Quyết định số 2819/QĐ-BTNMT ngày 02 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 3373/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch CCHC năm 2018 và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ công tác CCHC (hàng quý, sáu tháng, năm) của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ngày 31/8/2018, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) báo cáo công tác CCHC quý III năm 2018

Trong quý III năm 2018, Tổng cục KTTV đã thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp như kế hoạch CCHC năm 2018 đã đề ra; công tác CCHC của Tổng cục đã hoàn thành những nhiệm vụ cụ thể mang tính hiệu quả, thiết thực. Công tác chỉ đạo, điều hành về CCHC luôn được lãnh đạo Tổng cục quan tâm và chỉ đạo kịp thời mọi mặt: Về cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cách tổ chức bộ máy; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; Cải cách tài chính công; Hiện đại hóa nền hành chính.

Để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2018, Tổng cục KTTV tiếp tục triển khai những nhiệm vụ sau:

1. Ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ công tác quản lý nhà nước của Tổng cục KTTV giai đoạn 2018 – 2021.

2. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện và trình Bộ xem xét, phê duyệt 03 Thông tư: “Thông tư Quy định kỹ thuật quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn đối với trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng”, “Thông tư Quy định quy trình kỹ thuật công tác thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn”, “Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác thông tin dữ liệu KTTV”.

3. Tiếp tục triển khai xây dựng nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo các cấp giai đoạn 2016 - 2021 và giai đoạn 2021 - 2026 theo chức năng, nhiệm vụ của Tổng cục KTTV.

4. Trình Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét quyết định di chuyển, thành lập, nâng cấp và đưa vào hoạt động chính thức một số trạm KTTV thuộc các Đài KTTV khu vực.

5. Tiếp tục đôn đốc các đơn vị trực thuộc đẩy nhanh tiến độ giải ngân, thực hiện nhiệm vụ năm 2018; hướng dẫn các đơn vị đề xuất điều chỉnh, bổ sung kinh phí năm 2018; xây dựng kế hoạch dự toán kinh phí năm 2019 và kế hoạch dự toán kinh phí 3 năm 2019 - 2021.

6. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức về KTTV nhất là về các hiện tượng KTTV nguy hiểm và cách phòng tránh, gắn với công tác phổ biến chính sách, pháp luật về KTTV.

7. Thực hiện xây dựng quy trình hành chính nội bộ theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 đối với các đơn vị trực thuộc Tổng cục khi thực hiện 07 thủ tục hành chính nhằm đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về cung cấp dịch vụ công cho các tổ chức, cá nhân.

8. Áp dụng triệt để và thực hiện nghiêm túc chế độ hội họp qua truyền hình trực tuyến trên toàn quốc; tăng cường công tác khai thác tài liệu và làm việc qua mạng Intenet nhằm giảm tối đa hệ thống văn bản, đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao đạt hiệu quả.

Xem chi tiết tại đây: /upload/files/2019/cchc2018.pdf

Tạp chí KTTV

 

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: