Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Tây Bắc

Tuần 13 năm 2022

Ngày đăng: 14/05/2022

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Việt Bắc

Tuần 13 năm 2022

Ngày đăng: 14/05/2022

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Đông Bắc

Tuần 13 năm 2022

Ngày đăng: 14/05/2022

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Bắc Trung Bộ

Tuần 13 năm 2022

Ngày đăng: 14/05/2022

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Trung Trung Bộ

Tuần 13 năm 2022

Ngày đăng: 14/05/2022

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Nam Trung Bộ

Tuần 13 năm 2022

Ngày đăng: 14/05/2022

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Tây Nguyên

Tuần 13 năm 2022

Ngày đăng: 14/05/2022

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Nam Bộ

Tuần 13 năm 2022

Ngày đăng: 14/05/2022

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Việt Bắc

Tuần 12 năm 2022

Ngày đăng: 04/05/2022

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Trung Trung Bộ

Tuần 12 năm 2022

Ngày đăng: 04/05/2022

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Tây Nguyên

Tuần 12 năm 2022

Ngày đăng: 04/05/2022

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Nam Trung Bộ

Tuần 12 năm 2022

Ngày đăng: 04/05/2022

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Tây Bắc

Tuần 12 năm 2022

Ngày đăng: 04/05/2022

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Nam Bộ

Tuần 12 năm 2022

Ngày đăng: 04/05/2022

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Đông Bắc

Tuần 12 năm 2022

Ngày đăng: 04/05/2022

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Bắc Trung Bộ

Tuần 12 năm 2022

Ngày đăng: 04/05/2022