Thông báo Khí tượng Nông nghiệp khu vực Nam Trung Bộ

Tuần 13 năm 2021

Ngày đăng: 14/05/2021

Thông báo Khí tượng Nông nghiệp khu vực Tây Nguyên

Tuần 13 năm 2021

Ngày đăng: 14/05/2021

Thông báo Khí tượng Nông nghiệp khu vực Nam Bộ

Tuần 13 năm 2021

Ngày đăng: 14/05/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Tây Bắc

Tuần 12 năm 2021

Ngày đăng: 04/05/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Việt Bắc

Tuần 12 năm 2021

Ngày đăng: 04/05/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Đông Bắc

Tuần 12 năm 2021

Ngày đăng: 04/05/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Bắc Trung Bộ

Tuần 12 năm 2021

Ngày đăng: 04/05/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Trung Trung Bộ

Tuần 12 năm 2021

Ngày đăng: 04/05/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Nam Trung Bộ

Tuần 12 năm 2021

Ngày đăng: 04/05/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Tây Nguyên

Tuần 12 năm 2021

Ngày đăng: 04/05/2021

THÔNG BÁO HẠN HÁN THÁNG 4 NĂM 2021

Tháng 4 năm 2021

Ngày đăng: 04/05/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Nam Bộ

Tuần 12 năm 2021

Ngày đăng: 04/05/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Tây Bắc

Tuần 11 năm 2021

Ngày đăng: 24/04/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Việt Bắc

Tuần 11 năm 2021

Ngày đăng: 24/04/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Đông Bắc

Tuần 11 năm 2021

Ngày đăng: 24/04/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Bắc Trung Bộ

Tuần 11 năm 2021

Ngày đăng: 24/04/2021