Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Bắc Trung Bộ

Tuần 8 năm 2022

Ngày đăng: 24/03/2022

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Tây Nguyên

Tuần 7 năm 2022

Ngày đăng: 14/03/2022

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Việt Bắc

Tuần 7 năm 2022

Ngày đăng: 14/03/2022

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Trung Trung Bộ

Tuần 7 năm 2022

Ngày đăng: 14/03/2022

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Tây Bắc

Tuần 7 năm 2022

Ngày đăng: 14/03/2022

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Nam Trung Bộ

Tuần 7 năm 2022

Ngày đăng: 14/03/2022

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Nam Bộ

Tuần 7 năm 2022

Ngày đăng: 14/03/2022

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Đông Bắc

Tuần 7 năm 2022

Ngày đăng: 14/03/2022

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Bắc Trung Bộ

Tuần 7 năm 2022

Ngày đăng: 14/03/2022

Thông báo hạn hán Đài KTTV Việt Bắc

Tuần 6 năm 2022

Ngày đăng: 04/03/2022

Thông báo hạn hán Đài KTTV Tây Nguyên

Tuần 6 năm 2022

Ngày đăng: 04/03/2022

Thông báo hạn hán Đài KTTV Trung Trung Bộ

Tuần 6 năm 2022

Ngày đăng: 04/03/2022

Thông báo hạn hán Đài KTTV Tây Bắc

Tuần 6 năm 2022

Ngày đăng: 04/03/2022

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Nam Trung Bộ

Tuần 6 năm 2022

Ngày đăng: 04/03/2022

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Đông Bắc

Tuần 6 năm 2022

Ngày đăng: 04/03/2022

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Nam Bộ

Tuần 6 năm 2022

Ngày đăng: 04/03/2022