Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Trung Trung Bộ

Tuần 26 năm 2021

Ngày đăng: 24/09/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Tây Bắc

Tuần 26 năm 2021

Ngày đăng: 24/09/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Tây Nguyên

Tuần 26 năm 2021

Ngày đăng: 24/09/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Nam Trung Bộ

Tuần 26 năm 2021

Ngày đăng: 24/09/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Nam Bộ

Tuần 26 năm 2021

Ngày đăng: 24/09/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Đông Bắc

Tuần 26 năm 2021

Ngày đăng: 24/09/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Bắc Trung Bộ

Tuần 26 năm 2021

Ngày đăng: 24/09/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Việt Bắc

Tuần 25 năm 2021

Ngày đăng: 14/09/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Trung Trung Bộ

Tuần 25 năm 2021

Ngày đăng: 14/09/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Tây Nguyên

Tuần 25 năm 2021

Ngày đăng: 14/09/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Tây Bắc

Tuần 25 năm 2021

Ngày đăng: 14/09/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Nam Trung Bộ

Tuần 25 năm 2021

Ngày đăng: 14/09/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Nam Bộ

Tuần 25 năm 2021

Ngày đăng: 14/09/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Đông Bắc

Tuần 25 năm 2021

Ngày đăng: 14/09/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Bắc Trung Bộ

Tuần 25 năm 2021

Ngày đăng: 14/09/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Việt Bắc

Tuần 24 năm 2021

Ngày đăng: 04/09/2021