Thông báo hạn hán khu vực Đồng bằng Bắc Bộ

Tuần 7 năm 2019

Ngày đăng: 18/02/2019

Thông báo hạn hán khu vực Đông Bắc

Tuần 7 năm 2019

Ngày đăng: 18/02/2019

Thông báo hạn hán khu vực Bắc Trung Bộ

Tuần 7 năm 2019

Ngày đăng: 18/02/2019

Thông báo hạn hán khu vực Nam Bộ

Tuần 7 tháng 2 năm 2019

Ngày đăng: 18/02/2019

Thông báo hạn hán khu vực Nam Trung Bộ

Tuần 6 tháng 2 năm 2019

Ngày đăng: 18/02/2019

Thông báo hạn hán khu vực Nam Trung Bộ

Tuần 7 tháng 2 năm 2019

Ngày đăng: 18/02/2019

Thông báo hạn hán khu vực Tây Bắc

Tuần 7 tháng 2 năm 2019

Ngày đăng: 18/02/2019

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Việt Bắc

Tuần 6 năm 2019

Ngày đăng: 11/02/2019

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Trung Trung Bộ

Tuần 6 năm 2019

Ngày đăng: 11/02/2019

Thông báo hạn hán khu vực Đồng bằng Bắc Bộ

Tuần 6 năm 2019

Ngày đăng: 11/02/2019

Thông báo hạn hán khu vực Đông Bắc

Tuần 6 năm 2019

Ngày đăng: 11/02/2019

Thông báo hạn hán khu vực Bắc Trung Bộ

Tuần 6 năm 2019

Ngày đăng: 11/02/2019

Thông báo hạn hán khu vực Nam Bộ

Tuần 6 tháng 2 năm 2019

Ngày đăng: 11/02/2019

Thông báo hạn hán khu vực Tây Bắc

Tuần 6 tháng 2 năm 2019

Ngày đăng: 11/02/2019

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Tây Nguyên

tuần 2 tháng 2 năm 2019

Ngày đăng: 11/02/2019

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Việt Bắc

Tuần 5 năm 2019

Ngày đăng: 04/02/2019

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Trung Trung Bộ

Tuần 5 năm 2019

Ngày đăng: 04/02/2019

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Tây Nguyên

Tuần 1 tháng 2 năm 2019

Ngày đăng: 04/02/2019