Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Nam Bộ

Tuần 36 năm 2021

Ngày đăng: 04/01/2022

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Đông Bắc

Tuần 36 năm 2021

Ngày đăng: 04/01/2022

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Bắc Trung Bộ

Tuần 36 năm 2021

Ngày đăng: 04/01/2022

THÔNG BÁO HẠN HÁN THÁNG 12 - NĂM 2021

Tháng 12 năm 2021

Ngày đăng: 04/01/2022

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Việt Bắc

Tuần 35 năm 2021

Ngày đăng: 24/12/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Trung Trung Bộ

Tuần 35 năm 2021

Ngày đăng: 24/12/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Tây Nguyên

Tuần 35 năm 2021

Ngày đăng: 24/12/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Tây Bắc

Tuần 35 năm 2021

Ngày đăng: 24/12/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Nam Trung Bộ

Tuần 35 năm 2021

Ngày đăng: 24/12/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Nam Bộ

Tuần 35 năm 2021

Ngày đăng: 24/12/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Đông Bắc

Tuần 35 năm 2021

Ngày đăng: 24/12/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Bắc Trung Bộ

Tuần 35 năm 2021

Ngày đăng: 24/12/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Việt Bắc

Tuần 34 năm 2021

Ngày đăng: 14/12/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Trung Trung Bộ

Tuần 34 năm 2021

Ngày đăng: 14/12/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Tây Nguyên

Tuần 34 năm 2021

Ngày đăng: 14/12/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Tây Bắc

Tuần 34 năm 2021

Ngày đăng: 14/12/2021