Thông báo hạn hán khu vực Bắc Trung Bộ

Tuần 17 năm 2019

Ngày đăng: 06/05/2019

Thông báo hạn hán khu vực Nam Bộ

Tuần 18 tháng 5 năm 2019

Ngày đăng: 06/05/2019

Thông báo hạn hán khu vực Nam Trung Bộ

Tuần 17 tháng 5 năm 2019

Ngày đăng: 06/05/2019

Thông báo hạn hán khu vực Tây Bắc

Tuần 17 tháng 5 năm 2019

Ngày đăng: 06/05/2019

Thông báo hạn hán khu vực Nam Bộ

Tuần 17 tháng 5 năm 2019

Ngày đăng: 01/05/2019

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Việt Bắc

Tuần 16 năm 2019

Ngày đăng: 29/04/2019

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Trung Trung Bộ

Tuần 16 năm 2019

Ngày đăng: 29/04/2019

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Tây Nguyên

tuần 4 tháng 4 năm 2019

Ngày đăng: 29/04/2019

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Việt Bắc

Tuần 15 năm 2019

Ngày đăng: 22/04/2019

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Trung Trung Bộ

Tuần 15 năm 2019

Ngày đăng: 22/04/2019

Thông báo hạn hán khu vực Đồng bằng Bắc Bộ

Tuần 16 năm 2019

Ngày đăng: 22/04/2019

Thông báo hạn hán khu vực Đông Bắc

Tuần 16 năm 2019

Ngày đăng: 22/04/2019

Thông báo hạn hán khu vực Bắc Trung Bộ

Tuần 16 na

Ngày đăng: 22/04/2019

Thông báo hạn hán khu vực Nam Bộ

Tuần 16 tháng 4 năm 2019

Ngày đăng: 22/04/2019

Thông báo hạn hán khu vực Nam Trung Bộ

Tuần 16 tháng 4 năm 2019

Ngày đăng: 22/04/2019

Thông báo hạn hán khu vực Tây Bắc

Tuần 16 tháng 4 năm 2019

Ngày đăng: 22/04/2019

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Việt Bắc

Tuần 14 năm 2019

Ngày đăng: 15/04/2019

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Tây Nguyên

tuần 2 tháng 4 năm 2019

Ngày đăng: 15/04/2019