Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Việt Bắc

Tuần 07 năm 2020

Ngày đăng: 14/03/2020

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Đông Bắc

Tuần 07 năm 2020

Ngày đăng: 14/03/2020

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Bắc Trung Bộ

Tuần 07 năm 2020

Ngày đăng: 14/03/2020

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Trung Trung Bộ

Tuần 07 năm 2020

Ngày đăng: 14/03/2020

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Nam Trung Bộ

Tuần 07 năm 2020

Ngày đăng: 14/03/2020

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Tây Nguyên

Tuần 07 năm 2020

Ngày đăng: 14/03/2020

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Nam Bộ

Tuần 07 năm 2020

Ngày đăng: 14/03/2020

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Tây Bắc

Tuần 06 năm 2020

Ngày đăng: 04/03/2020

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Việt Bắc

Tuần 06 năm 2020

Ngày đăng: 04/03/2020

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Đông Bắc

Tuần 06 năm 2020

Ngày đăng: 04/03/2020

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Bắc Trung Bộ

Tuần 06 năm 2020

Ngày đăng: 04/03/2020

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Trung Trung Bộ

Tuần 06 năm 2020

Ngày đăng: 04/03/2020

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Nam Trung Bộ

Tuần 06 năm 2020

Ngày đăng: 04/03/2020

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Tây Nguyên

Tuần 06 năm 2020

Ngày đăng: 04/03/2020

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Nam Bộ

Tuần 06 năm 2020

Ngày đăng: 04/03/2020

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Tây Bắc

Tuần 05 năm 2020

Ngày đăng: 24/02/2020