Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Việt Bắc

Tuần 19 năm 2020

Ngày đăng: 14/07/2020

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Đông Bắc

Tuần 19 năm 2020

Ngày đăng: 14/07/2020

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Bắc Trung Bộ

Tuần 19 năm 2020

Ngày đăng: 14/07/2020

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Trung Trung Bộ

Tuần 19 năm 2020

Ngày đăng: 14/07/2020

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Nam Trung Bộ

Tuần 19 năm 2020

Ngày đăng: 14/07/2020

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Tây Nguyên

Tuần 19 năm 2020

Ngày đăng: 14/07/2020

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Nam Bộ

Tuần 19 năm 2020

Ngày đăng: 14/07/2020

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Tây Bắc

Tuần 18 năm 2020

Ngày đăng: 04/07/2020

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Việt Bắc

Tuần 18 năm 2020

Ngày đăng: 04/07/2020

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Đông Bắc

Tuần 18 năm 2020

Ngày đăng: 04/07/2020

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Bắc Trung Bộ

Tuần 18 năm 2020

Ngày đăng: 04/07/2020

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Trung Trung Bộ

Tuần 18 năm 2020

Ngày đăng: 04/07/2020

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Nam Trung Bộ

Tuần 18 năm 2020

Ngày đăng: 04/07/2020

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Tây Nguyên

Tuần 18 năm 2020

Ngày đăng: 04/07/2020

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Nam Bộ

Tuần 18 năm 2020

Ngày đăng: 04/07/2020

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Tây Bắc

Tuần 17 năm 2020

Ngày đăng: 24/06/2020