Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Tây Nguyên

Tuần 30 năm 2021

Ngày đăng: 04/11/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Tây Bắc

Tuần 30 năm 2021

Ngày đăng: 04/11/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Nam Bộ

Tuần 30 năm 2021

Ngày đăng: 04/11/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Đông Bắc

Tuần 30 năm 2021

Ngày đăng: 04/11/2021

THÔNG BÁO HẠN HÁN THÁNG 10 NĂM 2021

Tháng 10 năm 2021

Ngày đăng: 04/11/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Bắc Trung Bộ

Tuần 30 năm 2021

Ngày đăng: 04/11/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Việt Bắc

Tuần 29 năm 2021

Ngày đăng: 25/10/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Trung Trung Bộ

Tuần 29 năm 2021

Ngày đăng: 25/10/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Tây Nguyên

Tuần 29 năm 2021

Ngày đăng: 24/10/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Tây Bắc

Tuần 29 năm 2021

Ngày đăng: 24/10/2021

Thông báo Khí tượng Nông nghiệp khu vực Nam Trung Bộ

Tuần 29 năm 2021

Ngày đăng: 24/10/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Đông Bắc

Tuần 29 năm 2021

Ngày đăng: 24/10/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Nam Bộ

Tuần 29 năm 2021

Ngày đăng: 24/10/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Bắc Trung Bộ

Tuần 29 năm 2021

Ngày đăng: 24/10/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Việt Bắc

Tuần 28 năm 2021

Ngày đăng: 14/10/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Trung Trung Bộ

Tuần 28 năm 2021

Ngày đăng: 14/10/2021