Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Tây Bắc

Tuần 28 năm 2019

Ngày đăng: 01/08/2019

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Tây Nguyên

Tuần 27 năm 2019

Ngày đăng: 22/07/2019

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Nam Trung Bộ

Tuần 26 năm 2019

Ngày đăng: 22/07/2019

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Trung Trung Bộ

Tuần 27 năm 2019

Ngày đăng: 22/07/2019

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Bắc Trung Bộ

Tuần 27 năm 2019

Ngày đăng: 22/07/2019

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Đông Bắc

Tuần 27 năm 2019

Ngày đăng: 22/07/2019

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Việt Bắc

Tuần 27 năm 2019

Ngày đăng: 22/07/2019

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Tây Bắc

Tuần 27 năm 2019

Ngày đăng: 22/07/2019

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Nam Bộ

Tuần 26 năm 2019

Ngày đăng: 15/07/2019

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Tây Nguyên

Tuần 26 năm 2019

Ngày đăng: 15/07/2019

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Trung Trung Bộ

Tuần 26 năm 2019

Ngày đăng: 15/07/2019

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Bắc Trung Bộ

Tuần 26 năm 2019

Ngày đăng: 15/07/2019

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Đông Bắc

Tuần 26 năm 2019

Ngày đăng: 15/07/2019

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Việt Bắc

Tuần 26 năm 2019

Ngày đăng: 15/07/2019

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Tây Bắc

Tuần 26 năm 2019

Ngày đăng: 15/07/2019

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Nam Bộ

Tuần 25 năm 2019

Ngày đăng: 08/07/2019