Thông báo hạn hán khu vực Đồng bằng Bắc Bộ

Tuần 5 năm 2019

Ngày đăng: 04/02/2019

Thông báo hạn hán khu vực Bắc Trung Bộ

Tuần 5 năm 2019

Ngày đăng: 04/02/2019

Thông báo hạn hán khu vực Nam Trung Bộ

Tuần 5 tháng 2 năm 2019

Ngày đăng: 04/02/2019

Thông báo hạn hán khu vực Tây Bắc

Tuần 5 tháng 2 năm 2019

Ngày đăng: 04/02/2019

Thông báo hạn hán khu vực Nam Bộ

Tuần 5 tháng 2 năm 2019

Ngày đăng: 04/02/2019

Thông báo hạn hán khu vực Đông Bắc

Tuần 5 năm 2019

Ngày đăng: 04/02/2019

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Tây Nguyên

Tuần 4 tháng 1 năm 2019

Ngày đăng: 28/01/2019

Thông báo hạn hán khu vực Đông Bắc

Tuần 4 năm 2019

Ngày đăng: 28/01/2019

Thông báo hạn hán khu vực Bắc Trung Bộ

Tuần 4 năm 2019

Ngày đăng: 28/01/2019

Thông báo hạn hán khu vực Bắc Trung Bộ

Tuần 4 năm 2019

Ngày đăng: 28/01/2019

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Việt Bắc

Tuần 4 năm 2019

Ngày đăng: 28/01/2019

Thông báo hạn hán khu vực Nam Bộ

Tuần 4 tháng 1 năm 2019

Ngày đăng: 28/01/2019

Thông báo hạn hán khu vực Nam Trung Bộ

Tuần 4 tháng 1 năm 2019

Ngày đăng: 28/01/2019

Thông báo hạn hán khu vực Tây Bắc

Tuần 4 tháng 1 năm 2019

Ngày đăng: 28/01/2019

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Trung Trung Bộ

Tuần 4 năm 2019

Ngày đăng: 21/01/2019

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Trung Trung Bộ

Tuần 3 năm 2019

Ngày đăng: 21/01/2019

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Tây Nguyên

Tuần 3 tháng 1 năm 2019

Ngày đăng: 21/01/2019

Thông báo hạn hán khu vực Đông Bắc

Tuần 3 năm 2019

Ngày đăng: 21/01/2019