Thông báo hạn hán khu vực Nam Bộ

Tuần 13 tháng 4 năm 2019

Ngày đăng: 01/04/2019

Thông báo hạn hán khu vực Nam Trung Bộ

Tuần 13 tháng 4 năm 2019

Ngày đăng: 01/04/2019

Thông báo hạn hán khu vực Tây Bắc

Tuần 13 tháng 4 năm 2019

Ngày đăng: 01/04/2019

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Tây Nguyên

tuần 1 tháng 4 năm 2019

Ngày đăng: 01/04/2019

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Việt Bắc

Tuần 12 năm 2019

Ngày đăng: 25/03/2019

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Trung Trung Bộ

Tuần 12 năm 2019

Ngày đăng: 25/03/2019

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Tây Nguyên

tuần 4 tháng 3 năm 2019

Ngày đăng: 25/03/2019

Thông báo hạn hán khu vực Đồng bằng Bắc Bộ

Tuần 12 năm 2019

Ngày đăng: 25/03/2019

Thông báo hạn hán khu vực Đông Bắc

Tuần 12 năm 2019

Ngày đăng: 25/03/2019

Thông báo hạn hán khu vực Bắc Trung Bộ

Tuần 12 năm 2019

Ngày đăng: 25/03/2019

Thông báo hạn hán khu vực Nam Bộ

Tuần 12 tháng 3 năm 2019

Ngày đăng: 25/03/2019

Thông báo hạn hán khu vực Nam Trung Bộ

Tuần 12 tháng 3 năm 2019

Ngày đăng: 25/03/2019

Thông báo hạn hán khu vực Tây Bắc

Tuần 12 tháng 3 năm 2019

Ngày đăng: 25/03/2019

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Việt Bắc

Tuần 11 năm 2019

Ngày đăng: 18/03/2019

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Trung Trung Bộ

Tuần 11 năm 2019

Ngày đăng: 18/03/2019

Thông báo hạn hán khu vực Đồng bằng Bắc Bộ

Tuần 15 năm 2019

Ngày đăng: 18/03/2019

Thông báo hạn hán khu vực Đông Bắc

Tuần 11 năm 2019

Ngày đăng: 18/03/2019

Thông báo hạn hán khu vực Bắc Trung Bộ

Tuần 11 năm 2019

Ngày đăng: 18/03/2019