Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Trung Trung Bộ

Tuần 9 năm 2021

Ngày đăng: 04/04/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Nam Trung Bộ

Tuần 9 năm 2021

Ngày đăng: 04/04/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Tây Nguyên

Tuần 9 năm 2021

Ngày đăng: 04/04/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Nam Bộ

Tuần 9 năm 2021

Ngày đăng: 04/04/2021

THÔNG BÁO HẠN HÁN THÁNG 3 NĂM 2021

Tháng 3 năm 2021

Ngày đăng: 04/04/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Tây Bắc

Tuần 8 năm 2021

Ngày đăng: 24/03/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Việt Bắc

Tuần 8 năm 2021

Ngày đăng: 24/03/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Đông Bắc

Tuần 8 năm 2021

Ngày đăng: 24/03/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Bắc Trung Bộ

Tuần 8 năm 2021

Ngày đăng: 24/03/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Trung Trung Bộ

Tuần 8 năm 2021

Ngày đăng: 24/03/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Nam Trung Bộ

Tuần 8 năm 2021

Ngày đăng: 24/03/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Tây Nguyên

Tuần 8 năm 2021

Ngày đăng: 24/03/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Nam Bộ

Tuần 8 năm 2021

Ngày đăng: 24/03/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Tây Bắc

Tuần 07 năm 2021

Ngày đăng: 14/03/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Việt Bắc

Tuần 07 năm 2021

Ngày đăng: 14/03/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Đông Bắc

Tuần 07 năm 2021

Ngày đăng: 14/03/2021