Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Việt Bắc

Tuần 22 năm 2021

Ngày đăng: 14/08/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Trung Trung Bộ

Tuần 22 năm 2021

Ngày đăng: 14/08/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Tây Nguyên

Tuần 22 năm 2021

Ngày đăng: 14/08/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Tây Bắc

Tuần 22 năm 2021

Ngày đăng: 14/08/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Nam Trung Bộ

Tuần 22 năm 2021

Ngày đăng: 14/08/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Nam Bộ

Tuần 22 năm 2021

Ngày đăng: 14/08/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Đông Bắc

Tuần 22 năm 2021

Ngày đăng: 14/08/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Bắc Trung Bộ

Tuần 22 năm 2021

Ngày đăng: 14/08/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Tây Bắc

Tuần 21 năm 2021

Ngày đăng: 04/08/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Việt Bắc

Tuần 21 năm 2021

Ngày đăng: 04/08/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Đông Bắc

Tuần 21 năm 2021

Ngày đăng: 04/08/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Bắc Trung Bộ

Tuần 21 năm 2021

Ngày đăng: 04/08/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Trung Trung Bộ

Tuần 21 năm 2021

Ngày đăng: 04/08/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Nam Trung Bộ

Tuần 21 năm 2021

Ngày đăng: 04/08/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Tây Nguyên

Tuần 21 năm 2021

Ngày đăng: 04/08/2021

THÔNG BÁO HẠN HÁN THÁNG 7 NĂM 2021

Tháng 7 năm 2021

Ngày đăng: 04/08/2021