Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Việt Bắc

Tuần 21 năm 2019

Ngày đăng: 03/06/2019

Thông báo hạn hán khu vực Đồng bằng Bắc Bộ

Tuần 21 năm 2019

Ngày đăng: 03/06/2019

Thông báo hạn hán khu vực Đông Bắc

Tuần 21 năm 2019

Ngày đăng: 03/06/2019

Thông báo hạn hán khu vực Bắc Trung Bộ

Tuần 21 năm 2019

Ngày đăng: 03/06/2019

Thông báo hạn hán khu vực Nam Bộ

Tuần 21 tháng 6 năm 2019

Ngày đăng: 03/06/2019

Thông báo hạn hán khu vực Nam Trung Bộ

Tuần 21 tháng 6 năm 2019

Ngày đăng: 03/06/2019

Thông báo hạn hán khu vực Tây Bắc

Tuần 21 tháng 6 năm 2019

Ngày đăng: 03/06/2019

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Tây Nguyên

tuần 4 tháng 5 năm 2019

Ngày đăng: 27/05/2019

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Việt Bắc

Tuần 20 năm 2019

Ngày đăng: 27/05/2019

Thông báo hạn hán khu vực Đồng bằng Bắc Bộ

Tuần 20 năm 2019

Ngày đăng: 27/05/2019

Thông báo hạn hán khu vực Đông Bắc

Tuần 20 năm 2019

Ngày đăng: 27/05/2019

Thông báo hạn hán khu vực Bắc Trung Bộ

Tuần 20 năm 2019

Ngày đăng: 27/05/2019

Thông báo hạn hán khu vực Nam Bộ

Tuần 20 tháng 5 năm 2019

Ngày đăng: 27/05/2019

Thông báo hạn hán khu vực Nam Trung Bộ

Tuần 20 tháng 5 năm 2019

Ngày đăng: 27/05/2019

Thông báo hạn hán khu vực Tây Bắc

Tuần 20 tháng 5 năm 2019

Ngày đăng: 27/05/2019

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Trung Trung Bộ

Tuần 19 năm 2019

Ngày đăng: 20/05/2019

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Tây Nguyên

tuần 3 tháng 5 năm 2019

Ngày đăng: 20/05/2019

Thông báo hạn hán khu vực Đồng bằng Bắc Bộ

Tuần 19 năm 2019

Ngày đăng: 20/05/2019