Tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị trong việc thuê tư vấn thẩm định giá

Thực hiện Văn bản số 6395/BTNMT-KHTC ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị trong việc thuê tư vấn thẩm định giá, Tổng cục Khí tượng Thủy văn yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục chấn chỉnh và tăng cường trách nhiệm trong việc thuê thẩm định giá mua sắm tài sản, cung cấp dịch vụ công như sau:

Ngày đăng: 20/11/2020

Nghi đinh 126/2020 về quản lý thuế đối với người nộp thuế trong thời gian tạm ngừng hoạt động, kinh doanh

Người nộp thuế thực hiện thông báo khi tạm ngừng hoạt động, kinh doanh theo quy định tại Điều 37 Luật Quản lý thuế và các quy định sau: 1) Căn cứ xác định thời gian người nộp thuế tạm ngừng hoạt động, kinh doanh:

Ngày đăng: 16/11/2020

Lập và trình phê duyệt nội dung và dự toán nhiệm vụ đặc thù và nhiệm vụ chuyên môn thực hiện năm 2020

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Quốc hội; Căn cứ Quyết định số 2536/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 8 năm 2018; Quyết định số 2539/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành quy chế quản lý nhiệm vụ chuyên môn thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; quy chế quản lý tài chính trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; Để có cơ sở phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 theo khả năng cân đối ngân sách của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (K

Ngày đăng: 02/11/2020

Thẩm định hồ sơ đề nghị đưa hệ thống 18 trạm quan trắc định vị sét tự động vào hoạt động chính thức

Phúc đáp Văn bản số 415/QLML ngày 28 tháng 10 năm 2020 của Vụ Quản lý mạng lưới khí tượng thủy văn (KTTV) về việc cho ý kiến thẩm định hồ sơ đề nghị đưa Hệ thống 18 trạm phát hiện giông sét vào hoạt động chính thức, Vụ Kế hoạch - Tài chính có ý kiến như sau:

Ngày đăng: 30/10/2020