Báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Dự án “Tăng cường hệ thống dự báo, cảnh báo lũ lụt ở Việt Nam - giai đoạn II”

Thực hiện Văn bản số 6360/BTNMT-KHTC ngày 30 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 2493/BTNMT-KHTC ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) rà soát các chương trình, dự án đã ký kết và có hiệu lực, đang triển khai thực hiện để đề xuất cắt giảm những nội dung chưa thật sự cấp bách, cắt giảm các khoản chi mang tính chất quản lý hành chính đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm trên cơ sở thống nhất với nhà tài trợ

Ngày đăng: 30/11/2019

Báo cáo tình hình thực hiệm nhiệm vụ các tháng cuối năm 2019

Tham gia xây dựng, góp ý một số văn bản quy phạm pháp luật, do Bộ TNMT và các Bộ, ngành khác chủ trì xây dựng, cụ thể: Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 24/TTLT-BKHCN-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ;Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trung cấp, cao đẳng nghề; Đề án tăng cường năng lực hệ thống tổ chức và đội ngũ công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường; dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 120/2016/NĐ-CP; Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trung cấp,

Ngày đăng: 26/11/2019

Đánh giá hệ thống đo mưa tự động Vrain của Công ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển Kỹ thuật Tài nguyên nước

Phúc đáp Văn bản số 540/QLDB ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Vụ Quản lý dự báo khí tượng thủy văn về việc lấy ý kiến đánh giá hệ thống đo mưa tự động Vrain của Công ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển kỹ thuật Tài nguyên nước, Vụ Kế hoạch – Tài chính có ý kiến như sau

Ngày đăng: 18/11/2019

Về việc phê duyệt điều chỉnh Dự toán chi hoạt động thường xuyên của khối trạm khí tượng thủy văn; chi công tác thông tin dữ liệu khí tượng thủy văn năm 2019 của 09 Đài Khí tượng Thủy văn khu vực

Căn cứ Quyết định số 03/2018/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Khí tượng Thủy văn trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Ngày đăng: 31/10/2019

Kinh phí duy trì hoạt động các trạm KTTV thuộc các dự án Hợp phần 2 - WB5

Văn bản số 109/DAHP2-WB5 ngày 28 tháng 10 năm 2019 của Ban Quản lý dự án Hợp phần 2 - WB5 về việc báo cáo tình hình duy trì hoạt động các trạm khí tượng thủy văn (KTTV) thuộc dự án Hợp phần 2 - WB5, Tổng cục KTTV có ý kiến như sau:

Ngày đăng: 31/10/2019

Công tác kế hoạch, tài chính của Đài KTTV khu vực Nam Bộ

Theo Văn bản số 238/TCCB tháng 10 năm 2019 của Vụ Tổ chức cán bộ về việc cho ý kiến về công tác kế hoạch, tài chính của Đài Khí tượng Thủy văn (KTTV) khu vực Nam Bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính. Vụ nhất trí với đề nghị của Đài KTTV khu vực Nam Bộ về việc một cán bộ là Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính của Đài KTTV khu vực Nam Bộ được thôi việc theo nguyện vọng.

Ngày đăng: 30/10/2019

Báo cáo tổng kết đánh giá tình hình thực hiện cơ chế tự chủ giai đoạn 2017-2019 và lập phương án tự chủ tài chính giai đoạn 2020-2022

Thực hiện Văn bản số 5535/BTNMT-KHTC ngày 28 tháng 10 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đôn đốc báo cáo tổng kết đánh giá tình hình thực hiện cơ chế tự chủ giai đoạn 2017-2019 và lập phương án tự chủ tài chính giai đoạn 2020-2022

Ngày đăng: 30/10/2019