Thông tư số 36/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính

Quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện và phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn

Ngày đăng: 06/05/2020

Xác lập sở hữu toàn dân về tài sản- Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản do các tổ chức, cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục.

Ngày đăng: 06/05/2020

Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công theo Thông tư số 29/2020/TT-BTC

Vi phạm quy định về đầu tư, mua sắm tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị quy định tại Điều 6 Nghị định số 63/2019/NĐ-CP

Ngày đăng: 21/04/2020

Rà soát, đề xuất điều chỉnh tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 3954/QĐ-BTNMT về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngày đăng: 26/03/2020

Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí thông tin khoa học và công nghệ về tài nguyên và môi trường

Thực hiện Văn bản số 1262/BTNMT-KHTC ngày 12 tháng 3 năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường việc về hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí thông tin khoa học và công nghệ về tài nguyên và môi trường. Để triển khai thực hiện kế hoạch thông tin khoa học công nghệ hàng năm của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) hướng dẫn công tác lập dự toán và quản lý, sử dụng kinh phí thông tin khoa học và công nghệ về tài nguyên và môi trường như sau:

Ngày đăng: 25/03/2020

Nâng cao nhận thức, Tăng cường công tác chỉ đạo, Thực hiện công khai trong thực hành TK, CLP

Xác định thực hành TK, CLP là nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị; tuyên truyền sâu rộng đến từng công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý nhằm tăng cường hiểu biết pháp luật, nâng cao nhận thức về thực hành TK, CLP.

Ngày đăng: 20/03/2020

Đề án “Duy trì hoạt động của Trạm Thủy văn hạng I Vân Mịch thuộc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc”

Đảm bảo duy trì hoạt động ổn định của Trạm Thủy văn hạng I Vân Mịch trong năm 2020 và các năm tiếp theo, góp phần hiện đại hóa mạng lưới điều tra cơ bản, nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo phục vụ tốt công tác phòng chống thiên tai, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn do Đài KTTV khu vực Đông Bắc quản lý.

Ngày đăng: 17/03/2020

Tổng kết, đánh giá thực hiện viện trợ của CP Việt Nam cho CP Lào giai đoạn 2016-2020 và dự kiến giai đoạn 2021-2025

Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các hoạt động, chương trình, dự án hợp tác với phía Lào sử dụng vốn viện trợ của Chính phủ Việt Nam cho Chính phủ Lào theo các hiệp định, thỏa thuận hợp tác giữa hai Chính phủ giai đoạn 2016-2020:

Ngày đăng: 16/03/2020

Thường xuyên kiểm tra, Đẩy mạnh cải cách hành chính, Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý về thực hành TK, CLP

Tăng cường công tác kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Chương trình thực hành TK, CLP; kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về các lĩnh vực liên quan đến thực hành TK, CLP; xây dựng kế hoạch kiểm tra cụ thể (giao thành chỉ tiêu) liên quan đến thực hành TK, CLP. Xây dựng kế hoạch và tập trung tổ chức kiểm tra một số nội dung, công trình trọng điểm, cụ thể cần tập trung vào các lĩnh vực sau: Quản lý, sử dụng đất đai.

Ngày đăng: 15/03/2020