Đề án “Duy trì hoạt động cho 05 trạm ra đa thời tiết Pha Đin, Việt Trì, Quy Nhơn, Pleiku, Nha Trang và 18 trạm phát hiện giông sét”

Mục tiêu của đề án nhằm Đảm bảo hoạt động ổn định, thường xuyên, liên tục cho 05 trạm ra đa thời tiết Pha Đin, Việt Trì, Quy Nhơn, Pleiku, Nha Trang và 18 trạm phát hiện giông sét; tăng cường năng lực giám sát thời tiết bằng ra đa nhằm kịp thời phát hiện, cảnh báo, dự báo sớm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm, trọng tâm là bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, dông, lốc, sét trên các khu vực Tây Bắc, miền Trung và Tây Nguyên của Việt Nam.

Ngày đăng: 24/07/2019

Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường và sử dụng kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường năm 2019 và giai đoạn 3 năm 2017-2019

Thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2017, 2018 và ước thực hiện năm 2019: nêu cụ thể danh mục các nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường và kinh phí đã bố trí để thực hiện; đơn vị thực hiện và kết quả, sản phẩm của các nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường đã triển khai thực hiện (đặc biệt là các văn bản quy phạm pháp luật về môi trường, các tiêu chuẩn môi trường, các quy chuẩn kỹ thuật môi trường, định mức kinh tế kỹ thuật môi trường và các cơ chế chính sách, quy định về bảo vệ môi trường đã ban hành); số kinh phí đã giải ngân đến ngày 30 tháng 6 năm 2019 (theo mẫu gửi kèm tại Phụ lục 1). Dự kiến

Ngày đăng: 10/07/2019

Tiềm năng lợi thế về khí hậu, thủy văn cần phát huy cho phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Bình Định; những tồn tại, khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ

Với tiềm năng lợi thế về khí hậu, thủy văn và những tồn tại, khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ trong thời gian tới, tỉnh Bình Định cần làm tốt hơn nữa công tác dự báo, cảnh báo KTTV, đặc biệt là các hiện tượng thời tiết thủy văn nguy hiểm như: Bão, ATNĐ, mưa lớn diện rộng, lũ , cảnh báo lũ quét, sạt lở đất đá, Gió mùa Đông Bắc, khô hạn, hạn hán…. trên địa bàn 11 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh.

Ngày đăng: 08/07/2019

Báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Dự án “Tăng cường hệ thống dự báo thời tiết và cảnh báo sớm” (WB5)

Thực hiện Văn bản số 6360/BTNMT-KHTC ngày 30 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 2493/BTNMT-KHTC ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) rà soát các chương trình, dự án đã ký kết và có hiệu lực, đang triển khai thực hiện để đề xuất cắt giảm những nội dung chưa thật sự cấp bách, cắt giảm các khoản chi mang tính chất quản lý hành chính đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm trên cơ sở thống nhất với nhà tài trợ . Tổng cục Khí tượng Thủy văn báo cáo

Ngày đăng: 01/07/2019

Đánh giá nhận xét về gói thầu NBD-TB2 thuộc dự án “Xây dựng mạng lưới giám sát biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam” và Nghị định thay thế Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 và Nghị định số 132/2018/NĐ-CP ngày 01/10/2018

Ý kiến về hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán gói thầu NBD-TB2 thuộc dự án “Xây dựng mạng lưới giám sát biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam”, Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế bày tỏ quan điểm

Ngày đăng: 30/06/2019

Lập phương án tự chủ tài chính giai đoạn 2020-2022

Tạp chí KTTV và Ban Quản lý các dự án KTTV chưa được giao quyền tự chủ tài chính theo ý kiến của Bộ Tài chính tại Văn bản số 1221/BTC-HCSN ngày 29 tháng 01 năm 2018 về việc giao tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2017-2019 do theo Quyết định số 2283/QĐ-TTg không có Ban quản lý các dự án KTTV là đơn vị sự nghiệp công lập, khoản 3 mục III Điều 1 quy định đối với lĩnh vực sự nghiệp thông tin, truyền thông và báo chí không quy định có Tạp chí KTTV, do đó đơn vị gặp khó khăn trong việc triển khai thực hiện.

Ngày đăng: 25/06/2019

Đánh giá tình hình quản lý môi trường theo thẩm quyền, chức năng của Bộ, ngành

Triển khai thực hiện Luật Bảo vệ môi trường, Luật Đa dạng sinh học và các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao theo các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành; lồng ghép nội dung, yêu cầu bảo vệ môi trường vào trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển ngành, lĩnh vực; xây dựng, trình ban hành và ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; thông tin, truyền thông, giáo dục, nâng cao nhận thức và môi trường; phối hợp trong công tác quản lý môi trường; tổ chức bộ máy và năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, bảo vệ môi

Ngày đăng: 20/06/2019

Bộ TN&MT: Đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Rà soát các điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực TN&MT; công khai, chuẩn hóa và niêm yết công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết; cũng như đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai là những nhiệm vụ trọng tâm được Bộ TN&MT tập trung chỉ đạo thực hiện nhằm triển khai Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020.

Ngày đăng: 17/06/2019

Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước theo tinh thần Hội nghị Trung ương 4 (khóa X)

Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 09/02/2007 về đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan đảng, định hướng về đổi mới tổ chức bộ máy nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội (sau đây gọi tắt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa X) đã chỉ rõ một số quan điểm kiện toàn tổ chức bộ máy.

Ngày đăng: 17/06/2019

Thúc đẩy giải ngân nguồn vốn ODA và vay ưu đãi nước ngoài năm 2019

Tiếp tục rà soát, đánh giá kỹ tình hình giải ngân vốn và làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện giải ngân vốn ODA, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị trực tuyến “Thúc đẩy giải ngân nguồn vốn ODA và vay ưu đãi nước ngoài năm 2019”. Tham dự Hội nghị có Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Y tế và các cơ quan, các Ban Quản lý dự án sử dụng vốn ODA vay ưu đãi

Ngày đăng: 30/05/2019

Nhiệm vụ "Xây dựng hệ thống tổng đài cung cấp thông tin thời tiết" của Trung tâm Ứng dụng công nghệ khí tượng thủy văn năm 2019

Tên nhiệm vụ: Xây dựng hệ thống tổng đài cung cấp thông tin thời tiết và Kế hoạch đấu thầu Cung cấp dịch vụ tổng đài phát bản tin thông báo, cảnh báo thiên tai bằng tin nhắn theo vùng”

Ngày đăng: 30/05/2019