Cấp phát, thanh toán kinh phí đối với số bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương

Mức rút dự toán và mẫu biểu rút dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương thực hiện theo quy định tại Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính.

Ngày đăng: 02/02/2020

Tổ chức điều hành dự toán chi ngân sách nhà nước

Các bộ, cơ quan trung ương, địa phương và đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện chi ngân sách trong phạm vi dự toán ngân sách được giao; cơ quan tài chính, Kho bạc nhà nước tổ chức điều hành ngân sách trong phạm vi dự toán được duyệt, thực hiện kiểm soát chi chặt chẽ bảo đảm theo đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức, chế độ quy định. Trong đó lưu ý:

Ngày đăng: 21/01/2020

Tăng cường tổ chức điều hành dự toán chi ngân sách nhà nước

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với cơ quan tài chính thường xuyên kiểm tra việc tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách ở các đơn vị, ngân sách cấp dưới; quản lý chặt chẽ các khoản chi ngân sách nhà nước theo đúng dự toán được giao, giải ngân vốn trong phạm vi kế hoạch, vay nợ trong hạn mức được giao; hạn chế tối đa việc ứng trước dự toán, các trường hợp ứng thực hiện theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước.

Ngày đăng: 21/01/2020

Tổ chức quản lý thu ngân sách nhà nước

Thực hiện theo quy định tại Điều 55 Luật ngân sách nhà nước. Đồng thời, lưu ý triển khai một số nội dung sau: a) Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định pháp luật về thuế có hiệu lực thi hành; b) Thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 theo các Nghị quyết của Chính phủ.

Ngày đăng: 17/01/2020

Phân bổ, giao dự toán chi dự trữ quốc gia và Phân bổ, giao dự toán chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu

Căn cứ quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước về dự trữ quốc gia, Bộ trưởng Bộ Tài chính phân bổ và giao dự toán chi mua hàng dự trữ quốc gia cho các bộ, cơ quan trung ương quản lý hàng dự trữ quốc gia, đảm bảo khớp đúng với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao.

Ngày đăng: 15/01/2020

Dự toán chi ngân sách được giao năm 2020, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Bố trí ngân sách triển khai các hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ theo Thông báo số 70/TB-VPCP ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ. Bố trí ngân sách thực hiện công tác trợ giúp đối với người cao tuổi, người khuyết tật. Đảm bảo bố trí ngân sách để thực hiện các hoạt động, các chương trình, đề án về thực hiện quyền trẻ em đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ngày đăng: 14/01/2020

Phân bổ và giao dự toán chi thường xuyên

Các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương phân bổ, giao dự toán chi thường xuyên cho các đơn vị sử dụng ngân sách phải đảm bảo khớp đúng dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Tài chính hướng dẫn, Hội đồng nhân dân quyết định, Ủy ban nhân dân giao cả về tổng mức và chi tiết theo từng lĩnh vực chi; phân bổ dự toán chi phải bảo đảm về thời gian theo quy định, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định, đảm bảo bố trí đủ kinh phí thực hiện các chính sách, chế độ đã ban hành, những nhiệm vụ quan trọng theo quy định của pháp luật, những nhiệm vụ

Ngày đăng: 13/01/2020

Thực hiện cơ chế tạo nguồn để thực hiện chế độ tiền lương, trợ cấp trong năm 2020

Các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định gắn với sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao mức độ tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, phấn đấu tăng các nguồn thu theo quy định để dành nguồn điều chỉnh mức lương cơ sở lên mức 1,6 triệu đồng/tháng từ ngày 01 tháng 07 năm 2020.

Ngày đăng: 11/01/2020

Phân bổ và giao dự toán chi đầu tư phát triển

Căn cứ tổng mức vốn và cơ cấu vốn được Thủ tướng Chính phủ giao, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương phân bổ chi tiết mức vốn kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2020, danh mục, mức vốn bố trí của từng chương trình, dự án cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc và Ủy ban nhân dân cấp dưới trước ngày 31 tháng 12 năm 2019, gửi phương án phân bổ chi tiết về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để tổng hợp báo cáo Chính phủ. Việc phân bổ, giao dự toán chi đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước phải tuân thủ đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngà

Ngày đăng: 11/01/2020

Phê duyệt nội dung và dự toán nhiệm vụ “Duy trì hoạt động, quản lý Cổng thông tin điện tử Tổng cục Khí tượng Thủy văn và biên tập, xuất bản Tạp chí Khí tượng Thủy văn”

Nội dung và dự toán nhiệm vụ “Duy trì hoạt động, quản lý Cổng thông tin điện tử Tổng cục Khí tượng Thủy văn và biên tập xuất bản Tạp chí Khí tượng Thủy văn”, cụ thể như sau:

Ngày đăng: 08/01/2020

Lập và nộp báo cáo thực hiện chế độ tự chủ định kỳ năm 2019

Thực hiện chế độ báo cáo kết quả tình hình thực hiện tự chủ định kỳ hàng năm quy định tại các Nghị định số: 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; số 141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.

Ngày đăng: 08/01/2020

Giao dự toán thu ngân sách nhà nước

Các bộ, cơ quan trung ương, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai giao nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2020 cho các đơn vị trực thuộc, chính quyền cấp dưới đảm bảo tối thiểu bằng mức dự toán thu ngân sách Thủ tướng Chính phủ giao. Ngoài việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước, các bộ, cơ quan trung ương, Ưỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giao nhiệm vụ thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật cho các đơn vị trực thuộc.

Ngày đăng: 05/01/2020

Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước

Thực hiện cơ chế phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương theo quy định tại Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước và Thông tư số 342/2016/TT- BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ.

Ngày đăng: 05/01/2020

Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo kết quả nhiệm vụ đặc thù năm 2019 của Trung tâm Quan trắc khí tượng thủy văn

Căn cứ Quyết định số 2779/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

Ngày đăng: 31/12/2019

Phê duyệt đề án Duy trì hoạt động của các trạm KTTV, trạm rada thời tiết thuộc các Dự án Hợp phần 2- WB5, ODA Phần Lan

Thực hiện Văn bản số 6799/BTNMT-KHTC ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thẩm định phê duyệt đề án Duy trì hoạt động thường xuyên của các trạm quan trắc khí tượng thủy văn và để có cơ sở trình Bộ xem xét, phê duyệt và bố trí kinh phí năm 2020 thực hiện đề án Duy trì hoạt động thường xuyên cho các công trình xây dựng và thiết bị được đầu tư mới được đầu tư từ dự án Hợp phần 2 “Tăng cường hệ thống dự báo thời tiết và cảnh báo sớm” thuộc Dự án “Quản lý thiên tai” (VN - Haz) do WB tài trợ; đề án “Duy trì hoạt động cho 05 trạm ra đa thời tiết Pha Đin, Việt Trì, Quy Nhơ

Ngày đăng: 30/12/2019