Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2022

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 1198/QĐ-TTg điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2022 cho các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương.

Ngày đăng: 17/10/2022

Hướng dẫn mới về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày 16/09/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 56/2022/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Ngày đăng: 10/10/2022

Thu ngân sách 9 tháng do cơ quan Thuế quản lý đạt 94%

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, lũy kế thu ngân sách nhà nước (NSNN) 9 tháng năm 2022 do cơ quan Thuế quản lý ước đạt trên 1,1 triệu tỷ đồng, bằng 94% dự toán, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Ngày đăng: 06/10/2022

Đề xuất quy trình, thủ tục thu, nộp tiền phạt vi phạm hành chính

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Thông tư quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước (NSNN) đảm bảo hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính.

Ngày đăng: 06/10/2022

Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 của Bộ Tài chính

Ngày 16/09/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 56/2022/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Ngày đăng: 30/09/2022

Mức chi đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Thông tư số 58/2022/TT-BTC ngày 22/9/2022 của Bộ Tài chính đã quy định cụ thể nội dung và mức chi thực hiện một số hoạt động của chương trình “Đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”.

Ngày đăng: 29/09/2022

Thông tư số 57/2022/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 148/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp

Ngày 16/9/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 57/2022/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 148/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước và chênh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại doanh nghiệp.

Ngày đăng: 28/09/2022

Kho bạc nâng cao tỷ lệ thanh toán qua dịch vụ công trực tuyến

Hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) tiếp tục đẩy mạnh thanh toán qua dịch vụ công trực tuyến, qua đó tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại của các chủ đầu tư, công khai, minh bạch quá trình xử lý hồ sơ thanh toán...

Ngày đăng: 27/09/2022

Hoàn thiện công tác chuẩn bị triển khai hóa đơn điện tử

Tổng cục Thuế vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị chức năng khẩn trương hoàn thành các gói thầu về hóa đơn điện tử (HĐĐT) đảm bảo thông suốt hệ thống trong quá trình thực hiện và triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền.

Ngày đăng: 21/09/2022

Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 1085/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025.

Ngày đăng: 16/09/2022

Nghị định số 126/2020/NĐ-CP được Chính phủ ban hành quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế

Bộ Tài chính cho biết, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP được Chính phủ ban hành quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế. Nghị định có hiệu lực từ ngày 05/12/2020 đã tạo cơ sở pháp lý để quản lý thuế theo hướng hiện đại, giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Ngày đăng: 15/09/2022

Thông tư số 13/2022/TT-BTTTT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên và đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 13/2022/TT-BTTTT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên và đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông.

Ngày đăng: 05/09/2022

Sớm ban hành Thông tư hướng dẫn việc sử dụng kinh phí theo quy định của pháp luật

Ngày 26/08/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 108/NQ-CP về việc thực hiện Nghị quyết 61/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021-2030.

Ngày đăng: 29/08/2022

Kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11) và Ngày Pháp luật tài chính (28/8) năm 2022

Việc tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngày Pháp luật tài chính năm 2022 nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức ngành Tài chính về nhiệm vụ xây dựng và tổ chức thi hành văn ban quy phạm pháp luật tài chính; thúc đẩy mạnh mẽ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Ngày đăng: 16/08/2022

Chỉ thị số 02/CT-BCSĐ về đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật tài chính trong tình hình mới

Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính vừa ban hành Chỉ thị số 02/CT-BCSĐ về đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật tài chính trong tình hình mới. Chỉ thị số 02/CT-BCSĐ của Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính nêu rõ, Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định xây dựng, hoàn thiện thể chế là một trong ba đột phá chiến lược, tạo cơ sở pháp lý, môi trường an toàn, thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Ngày đăng: 13/08/2022

Bình quân mỗi ngày có trên 10 triệu hóa đơn điện tử được phát hành

Theo thống kê của Tổng cục Thuế, đến hết tháng 7/2022, đã có trên 857 triệu hóa đơn điện tử được phát hành. Bình quân mỗi ngày có trên 10 triệu hóa đơn điện tử được phát hành, tăng trên 40% so với lượng hóa đơn bình quân 1 ngày của tháng 6/2022.

Ngày đăng: 11/08/2022

Quy định, xây dựng dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023

Theo Thông tư số 47/2022/TT-BTC ngày 29/7/2022 của Bộ Tài chính, một trong những nguyên tắc trong xây dựng dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 là tiếp tục tập trung nguồn lực thực hiện cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội.

Ngày đăng: 10/08/2022