Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ đặc thù năm 2020 của Trung tâm Quan trắc khí tượng thủy văn

Căn cứ Quyết định số 03/2018/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; Căn cứ Quyết định số 2536/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; Quyết định số 2539/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ

Ngày đăng: 25/03/2019

Dự án “Đo đạc địa hình lòng dẫn các sông chính thuộc hệ thống sông Mê Công phục vụ dự báo, phòng tránh thiên tai, sạt lở vùng đồng bằng sông Cửu Long”

Vụ Kế hoạch - Tài chính xây dựng cơ sở thẩm định trình Lãnh đạo Tổng cục xem xét trình Bộ phê duyệt nội dung và dự toán kinh phí thực hiện Dự án “Đo đạc địa hình lòng dẫn các sông chính thuộc hệ thống sông Mê Công phục vụ dự báo, phòng tránh thiên tai, sạt lở vùng đồng bằng sông Cửu Long”, Vụ Kế hoạch - Tài chính đề nghị Vụ Quản lý dự báo khí tượng thủy văn (KTTV), Vụ Quản lý mạng lưới KTTV, Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Trung tâm Quan trắc KTTV và Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia tham gia ý kiến về nội dung và dự toán kinh phí thực hiện dự án.

Ngày đăng: 20/03/2019

Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ đặc thù năm 2020 của Trung tâm Ứng dụng công nghệ khí tượng thủy văn

Căn cứ Quyết định số 03/2018/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; Căn cứ Quyết định số 2536/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; Quyết định số 2539/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ

Ngày đăng: 10/03/2019

Rà soát, điều chỉnh Chương trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Căn cứ Quyết định số 1340/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Điều chỉnh Chương trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2016-2020

Ngày đăng: 10/03/2019

Thành lập Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ đặc thù hoàn thành

Căn cứ Quyết định số 2537/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế kiểm tra, nghiệm thu nhiệm vụ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Ngày đăng: 28/02/2019

Tăng cường năng lực hệ thống kiểm định phương tiện đo khí tượng thủy văn

Vụ Kế hoạch - Tài chính đề xuất chủ trương đầu tư Dự án “Tăng cường năng lực hệ thống kiểm định phương tiện đo khí tượng thủy văn”

Ngày đăng: 20/02/2019

Phê duyệt nội dung và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện nhiệm vụ “Chi hoạt động thí nghiệm, phân tích mẫu môi trường” của Trung tâm Quan trắc khí tượng thủy văn năm 2019

Căn cứ Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO/IEC 17025:2005 - Yêu cầu chung về năng lực của Phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn, Phòng Thí nghiệm khu vực I;

Ngày đăng: 20/02/2019

Bộ Tài nguyên và Môi trường cải cách tài chính công

Mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế đòi hỏi Việt Nam phải có những cải cách về mặt hành chính, trong đó có cải cách tài chính công để phù hợp với những quy định, cam kết quốc tế, bảo đảm nâng cao năng lực quản lý nhà nước về kinh tế, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và của nền kinh tế.

Ngày đăng: 20/02/2019

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 4000/QĐ-BTNMT về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019. Theo đó, Bộ tiếp tục xác định CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.

Ngày đăng: 20/02/2019