Tổ chức đá bóng giao hữu với Tổng cục Khí tượng Hàn Quốc

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) và Tổng cục Khí tượng Hàn Quốc (KMA), hai bên đã phối hợp tổ chức đá bóng giao hữu giữa các cán bộ của hai Tổng cục vào tháng 5 năm 2019.

Ngày đăng: 30/05/2019

Dự án “Nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giám sát, cảnh báo và dự báo khí tượng thủy văn, bùn cát, hải văn”

Vụ Kế hoạch - Tài chính có cơ sở thẩm định trình Lãnh đạo Tổng cục xem xét trình Bộ phê duyệt nội dung và dự toán kinh phí thực hiện Dự án “Nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giám sát, cảnh báo và dự báo khí tượng thủy văn(KTTV), bùn cát, hải văn”, Vụ Kế hoạch - Tài chính đề nghị Vụ Quản lý dự báo KTTV, Vụ Quản lý mạng lưới KTTV, Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Trung tâm Quan trắc KTTV và Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia tham gia ý kiến về nội dung và dự toán kinh phí thực hiện dự án nêu trên.

Ngày đăng: 30/05/2019

Hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành dự án “Tăng cường năng lực đối phó với thiên tai do biến đổi khí hậu gây ra” (ODA Nhật Bản)

Hồ sơ kèm theo Tờ trình số 104/TTr-QLCDA tháng 5 năm 2019 của Ban Quản lý các dự án khí tượng thủy văn (KTTV) về việc phê duyệt quyết toán hoàn thành Dự án “Tăng cường năng lực đối phó với thiên tai do biến đổi khí hậu gây ra” – ODA Nhật Bản, Vụ Kế hoạch - Tài chính đề nghị đơn vị bổ sung và hoàn thiện.

Ngày đăng: 27/05/2019

Gói thầu TB2 “Cung cấp thiết bị điều tra cơ bản” thuộc Dự án “Đầu tư xây dựng mới nhà làm việc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Nam”

Điều chỉnh Tiểu dự án “Đầu tư xây dựng mạng lưới quan trắc, giám sát tài nguyên nước và tăng cường công tác điều phối việc vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và lưu vực sông Cả”

Ngày đăng: 21/05/2019

Đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp với tỉnh Trà Vinh

Thực hiện Văn bản số 2202/BTNMT-KHTC ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp với tỉnh Trà Vinh, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) có ý kiến

Ngày đăng: 15/05/2019

Chuyển trụ sở làm việc của Trạm Thủy văn Chợ Mới sang vị trí mới

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng cục trưởng Lê Hồng Phong trên Hồ sơ công việc kèm theo Văn bản số 696/ĐKVNB tháng 10 năm 2018 của Đài Khí tượng Thủy văn (KTTV) khu vực Nam Bộ về việc điều chuyển nhà, đất Trạm Thủy văn Chợ Mới cho Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Chợ Mới tỉnh An Giang.

Ngày đăng: 26/04/2019

Tổ chức tập huấn về kế hoạch công tác kế hoạch - tài chính năm 2019

Thực hiện Văn bản số 5986/BTNMT-KHTC ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức tập huấn về công tác kế hoạch - tài chính năm 2019, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) thông báo cho các đơn vị về kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn của Bộ với các nội dung

Ngày đăng: 25/04/2019

Đề án “Duy trì hoạt động cho 05 trạm ra đa thời tiết và 18 trạm phát hiện giông sét” và Đề án “Duy trì hoạt động cho các công trình xây dựng và thiết bị được đầu tư mới thuộc phạm vi Dự án Hợp phần 2 - WB5”

Vụ Kế hoạch - Tài chính đưa ra Đề án “Duy trì hoạt động cho 05 trạm ra đa thời tiết Pha Đin, Việt Trì, Quy Nhơn, Pleiku, Nha Trang và 18 trạm phát hiện giông sét” và Đề án “Duy trì hoạt động cho các công trình xây dựng và thiết bị được đầu tư mới thuộc phạm vi Dự án Hợp phần 2 - WB5”.

Ngày đăng: 25/04/2019

Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ đặc thù năm 2020 của Trung tâm Ứng dụng công nghệ khí tượng thủy văn

Căn cứ Quyết định số 03/2018/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; Căn cứ Quyết định số 2536/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; Quyết định số 2539/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ

Ngày đăng: 24/04/2019

Báo cáo Hội nghị giao ban vùng năm 2019

Vụ Kế hoạch – Tài chính báo cáo tình hình triển khai các nhiệm vụ, dự án trên địa bàn các tỉnh trong vùng, với các nội dung như sau: Tính từ tháng 3 năm 2018 đến nay, Tổng cục KTTV đã triển khai thực hiện hiệu quả các dự án, nhiệm vụ chuyên môn, dự án đầu tư phát triển trên địa bàn các tỉnh, cụ thể như sau: Tổng cục KTTV được Bộ Tài nguyên và Môi trường giao thực hiện 15 dự án, nhiệm vụ chuyên môn.

Ngày đăng: 10/04/2019

Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ đặc thù năm 2020 của Trung tâm Ứng dụng công nghệ khí tượng thủy văn

Căn cứ Quyết định số 03/2018/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; Căn cứ Quyết định số 2536/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; Quyết định số 2539/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ

Ngày đăng: 08/04/2019