Báo cáo tình hình thực hiệm nhiệm vụ các tháng cuối năm 2019

Tham gia xây dựng, góp ý một số văn bản quy phạm pháp luật, do Bộ TNMT và các Bộ, ngành khác chủ trì xây dựng, cụ thể: Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 24/TTLT-BKHCN-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ;Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trung cấp, cao đẳng nghề; Đề án tăng cường năng lực hệ thống tổ chức và đội ngũ công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường; dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 120/2016/NĐ-CP; Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trung cấp,

Ngày đăng: 26/11/2019

Đánh giá hệ thống đo mưa tự động Vrain của Công ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển Kỹ thuật Tài nguyên nước

Phúc đáp Văn bản số 540/QLDB ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Vụ Quản lý dự báo khí tượng thủy văn về việc lấy ý kiến đánh giá hệ thống đo mưa tự động Vrain của Công ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển kỹ thuật Tài nguyên nước, Vụ Kế hoạch – Tài chính có ý kiến như sau

Ngày đăng: 18/11/2019

Về việc phê duyệt điều chỉnh Dự toán chi hoạt động thường xuyên của khối trạm khí tượng thủy văn; chi công tác thông tin dữ liệu khí tượng thủy văn năm 2019 của 09 Đài Khí tượng Thủy văn khu vực

Căn cứ Quyết định số 03/2018/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Khí tượng Thủy văn trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Ngày đăng: 31/10/2019

Kinh phí duy trì hoạt động các trạm KTTV thuộc các dự án Hợp phần 2 - WB5

Văn bản số 109/DAHP2-WB5 ngày 28 tháng 10 năm 2019 của Ban Quản lý dự án Hợp phần 2 - WB5 về việc báo cáo tình hình duy trì hoạt động các trạm khí tượng thủy văn (KTTV) thuộc dự án Hợp phần 2 - WB5, Tổng cục KTTV có ý kiến như sau:

Ngày đăng: 31/10/2019

Công tác kế hoạch, tài chính của Đài KTTV khu vực Nam Bộ

Theo Văn bản số 238/TCCB tháng 10 năm 2019 của Vụ Tổ chức cán bộ về việc cho ý kiến về công tác kế hoạch, tài chính của Đài Khí tượng Thủy văn (KTTV) khu vực Nam Bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính. Vụ nhất trí với đề nghị của Đài KTTV khu vực Nam Bộ về việc một cán bộ là Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính của Đài KTTV khu vực Nam Bộ được thôi việc theo nguyện vọng.

Ngày đăng: 30/10/2019

Báo cáo tổng kết đánh giá tình hình thực hiện cơ chế tự chủ giai đoạn 2017-2019 và lập phương án tự chủ tài chính giai đoạn 2020-2022

Thực hiện Văn bản số 5535/BTNMT-KHTC ngày 28 tháng 10 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đôn đốc báo cáo tổng kết đánh giá tình hình thực hiện cơ chế tự chủ giai đoạn 2017-2019 và lập phương án tự chủ tài chính giai đoạn 2020-2022

Ngày đăng: 30/10/2019

Bộ Tài chính đã chỉ ra một số vấn đề liên quan đến việc chậm giải ngân vốn ODA

Các vấn đề như là chủ đầu tư chưa chú trọng đến công tác lựa chọn tư vấn lập hồ sơ cũng như công tác rà soát, kiểm tra hồ sơ, dẫn đến chất lượng hồ sơ có nhiều nội dung phải sửa đổi, hiệu chỉnh… Điều này làm kéo dài thời gian thẩm định, trình phê duyệt và triển khai thủ tục tiếp theo. Nhiều dự án chưa có kế hoạch chuẩn bị trước nên khi triển khai thực hiện còn vướng về quy hoạch, đền bù, giải tỏa dẫn đến kéo dài thời gian lập dự án

Ngày đăng: 22/10/2019