Bộ Tài nguyên và Môi trường cải cách tài chính công

Mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế đòi hỏi Việt Nam phải có những cải cách về mặt hành chính, trong đó có cải cách tài chính công để phù hợp với những quy định, cam kết quốc tế, bảo đảm nâng cao năng lực quản lý nhà nước về kinh tế, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và của nền kinh tế.

Ngày đăng: 20/02/2019

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 4000/QĐ-BTNMT về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019. Theo đó, Bộ tiếp tục xác định CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.

Ngày đăng: 20/02/2019

Trách nhiệm của các đơn vị trong việc thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng

Quy trình vận hành liên hồ chứa lưu vực sông Hồng thường gắn với trách nhiệm của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn (KTTV) quốc gia, Trung tâm Thông tin và Dữ liệu KTTV, Đài KTTV khu vực Tây Bắc, Đài KTTV khu vực Việt Bắc, Đài KTTV khu vực Đông Bắc và Đài KTTV khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ trong việc thực hiện cung cấp các thông tin quan trắc, dự báo, cảnh báo KTTV phục vụ Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng.

Ngày đăng: 17/02/2019

Rà soát, thống kê vị trí việc làm và thực hiện chính sách tiền lương trong lĩnh vực tài chính

Vụ Kế hoạch - Tài chính cung cấp thông tin, số liệu về chức danh, chức vụ Lãnh đạo quản lý và vị trí việc làm, tiền lương viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý trong lĩnh vực tài chính của Vụ Kế hoạch - Tài chính theo các Biểu 01 và Biểu 02. Vụ Tổ chức cán bộ về việc rà soát, thống kê vị trí việc làm và thực hiện chính sách tiền lương trong lĩnh vực tài chính.

Ngày đăng: 31/01/2019

Đổi mới công tác dự báo, đa dạng hoá sản phẩm khí tượng thuỷ văn phục vụ phát triển KT-XH, phòng chống thiên tai

Tạo chuyển biến căn bản trong công tác quản lý, hành động BVMT, xây dựng nền kinh tế tuần hoàn. Triển khai lập các Quy hoạch: BVMT, Bảo tồn đa dạng sinh học, Phát triển mạng lưới quan trắc môi trường làm cơ sở phân vùng, định hướng đầu tư, phát triển các ngành kinh tế, phù hợp với ngưỡng chịu tải của môi trường. Xây dựng cơ chế để giảm thiểu, quản lý chặt chẽ rác thải nhựa từ đất liền; hoàn thiện và triển khai nhân rộng các mô hình phân loại rác thải tại nguồn, thu gom, tái sử dụng, tái chế kết hợp thu hồi năng lượng.

Ngày đăng: 30/01/2019

Báo cáo nghiên cứu khả thi và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Hợp phần 2 “Tăng cường hệ thống dự báo thời tiết và cảnh báo sớm” thuộc Dự án “Quản lý thiên tai”

Vụ Kế hoạch - Tài chính về việc cho ý kiến thẩm định hồ sơ điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Hợp phần 2 “Tăng cường hệ thống dự báo thời tiết và cảnh báo sớm” thuộc Dự án “Quản lý thiên tai” (VN-Haz) do WB tài trợ.

Ngày đăng: 30/01/2019

Phê duyệt báo cáo kết quả nhiệm vụ đặc thù hoàn thành

Căn cứ Quyết định số 2536/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày đăng: 23/01/2019

Thẩm định Đề cương chương trình đào tạo nước ngoài và dự toán kinh phí trong khuôn khổ Dự án Hợp phần 2 - WB5

Sau khi xem xét Đề cương chương trình đào tạo nước ngoài và dự toán kinh phí trong khuôn khổ Dự án Hợp phần 2 - WB5 kèm theo Văn bản số 145/TTr-DAHP2-WB5 ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Ban Quản lý các dự án hợp phần 2 - WB5, Vụ Kế hoạch - Tài chính đề nghị đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

Ngày đăng: 07/01/2019