Phê duyệt Chiến lược Tài chính đến năm 2030

Ngày 21/3/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 368/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược Tài chính đến năm 2030. Chiến lược mang tính hệ thống, định hướng bao quát, dài hạn và hiện thực hóa định hướng của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ngày đăng: 21/03/2022

Quyết định số 4290/QĐ-TLĐ về việc thu, chi, quản lý tài chính, tài sản tại công đoàn cơ sở

Ngày 01/3/2022, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Quyết định số 4290/QĐ-TLĐ về việc thu, chi, quản lý tài chính, tài sản tại công đoàn cơ sở. Theo đó, công đoàn cơ sở được sử dụng 75% số thu kinh phí công đoàn, 60% số thu đoàn phí công đoàn theo quy định của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn và 100% tổng số thu khác của đơn vị theo quy định của pháp luật và Tổng Liên đoàn.

Ngày đăng: 16/03/2022

Đề xuất mức chi xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Ngày đăng: 12/03/2022

Giao dự toán chi thường xuyên đảm bảo thực hiện các chính sách, chế độ đã ban hành

Thông tư số 122/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 của Bộ Tài chính về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.

Ngày đăng: 24/02/2022

Quy định về giải quyết hồ sơ hoàn thuế

Điều 34 Thông tư số 80/2021/TT-BTC quy định về giải quyết hồ sơ hoàn thuế, trong đó, việc xác định số thuế được hoàn là một trong những khâu rất quan trọng; Ngoài việc xác định số thuế được hoàn, khi giải quyết hồ sơ hoàn thuế, cơ quan thuế cần xác định số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu khác còn nợ ngân sách nhà nước (NSNN) được bù trừ với số thuế được hoàn.

Ngày đăng: 21/02/2022

Dự thảo quy trình hoàn thuế mới

Để phù hợp với yêu cầu quản lý thuế mới, gắn công tác quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) với ứng dụng công nghệ thông tin và dựa trên cơ sở dữ liệu quản lý thuế của Ngành, Tổng cục Thuế đã xây dựng dự thảo quy trình hoàn thuế thay thế quy trình hiện hành.

Ngày đăng: 18/02/2022

Tổng cục Thuế nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai phiên bản 4.6.8

Tổng cục Thuế vừa có thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai phiên bản 4.6.8 đáp ứng Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

Ngày đăng: 17/02/2022

Hướng dẫn kê khai thuế theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC

Ngày 16/2 tới đây, Tổng cục Thuế sẽ tổ chức chương trình hỗ trợ trực tuyến: Hướng dẫn kê khai thuế theo quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế.

Ngày đăng: 15/02/2022

Đối tượng nào phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2022?

Theo quy định của Luật Quản lý thuế 2019 và các văn bản hướng dẫn thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công; cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập; cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế có nghĩa vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Ngày đăng: 15/02/2022

Hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021

Thực hiện Văn bản số 8039/BTNMT-KHTC ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm, lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 và chuẩn bị công tác kiểm toán năm 2022 theo Quyết định số 1985/QĐ-KTNN ngày 02 tháng 12 năm 2021 của Tổng Kiểm toán nhà nước về kế hoạch kiểm toán năm 2022, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt một số nội dung sau:

Ngày đăng: 25/01/2022

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội

Trước những khó khăn, tác động sâu rộng của dịch COVID-19, để nhanh chóng hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu hàng năm cũng như kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, không để lỡ nhịp với đà phục hồi kinh tế của khu vực và thế giới, Chính phủ đã xây dựng và trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa XV thông qua Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Ngày đăng: 19/01/2022

Giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8% trong năm 2022

Đây là quyết nghị tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 Quốc hội thông qua ngày 11/1/2022 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Ngày đăng: 18/01/2022

Thông tư số 109/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý và sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước

Ngày 09/12/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 109/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý và sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước mở tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại.

Ngày đăng: 17/01/2022

Phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022

Thực hiện Thông báo số 140/TB-BTNMT ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thông báo phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022; căn cứ Quyết định số 1648/QĐ-BTNMT ngày 23 tháng 8 năm 2021, Quyết định số 2426/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt danh mục, điều chỉnh, bổ sung danh mục tài sản mua sắm, sửa chữa lớn năm 2022, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 chi tiết cho các đơn vị dự toán cấp III trực thuộc. Trong đó, đề nghị điều chỉnh giảm

Ngày đăng: 04/01/2022

Triển khai hóa đơn điện tử trên toàn quốc

Để chuẩn bị triển khai hóa đơn điện tử cho giai đoạn 2 tại địa bàn 57 tỉnh, thành phố còn lại từ tháng 4/2022, Tổng cục Thuế đang đẩy nhanh việc hoàn thiện thể chế chính sách, quy trình nghiệp vụ, tập trung mở rộng kết nối với các tổ chức trung gian để triển khai hóa đơn điện tử trên toàn quốc...

Ngày đăng: 02/01/2022

Nghị định số 114/2021/NĐ-CP quy định về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 114/2021/NĐ-CP quy định về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài. Nghị định cũng nêu rõ nguyên tắc áp dụng cơ chế tài chính trong nước đối với vốn ODA, vốn vay ưu đãi.

Ngày đăng: 21/12/2021