Đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước năm 2021 của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực đồng bằng Bắc Bộ

Đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước năm 2021 cho Đài Khí tượng Thủy văn khu vực đồng bằng Bắc Bộ, với các nội dung chính như sau:

Ngày đăng: 01/02/2021

Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo đối với hoạt động dịch vụ năm 2020, 2021

Ngày 26 tháng 10 năm 2018, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) đã ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển hoạt động dịch vụ KTTV của Tổng cục KTTV kèm theo Quyết định số 654/QĐ-TCKTTV ngày 26 tháng 10 năm 2018.

Ngày đăng: 22/01/2021

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Bắc Quan trắc môi trường quốc gia năm 2021

Đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công năm 2021 cho Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Bắc Quan trắc môi trường quốc gia (quan trắc môi trường không khí và nước).

Ngày đăng: 13/01/2021

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung Bộ quan trắc môi trường quốc gia năm 2021

Đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước năm 2021 cho Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung Bộ: Quan trắc môi trường quốc gia (quan trắc môi trường không khí và nước).

Ngày đăng: 12/01/2021

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Việt Bắc Quan trắc môi trường quốc gia năm 2021

Đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công năm 2021 cho Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Việt Bắc Quan trắc môi trường quốc gia (quan trắc môi trường không khí và nước).

Ngày đăng: 12/01/2021

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Bắc cung cấp dịch vụ sự nghiệp công năm 2021

Đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước năm 2021 cho Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Bắc với các nội dung chính như sau:

Ngày đăng: 11/01/2021

Đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước năm 2021 cho Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc

Tổng cục KTTV đã ban hành Quyết định số 30/ QĐ-TCKTTV ngày 8/1/2021 về Đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công cho Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc năm 2021.

Ngày đăng: 08/01/2021

Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Đông Bắc thực hiện dịch vụ công Quan trắc khí tượng thủy văn năm 2021

Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Đông Bắc thực hiện dịch vụ công Quan trắc khí tượng thủy văn năm 2021theo Quyết định số 17/ QĐ-TCKTTV ngày 6 tháng 1 năm 2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV.

Ngày đăng: 07/01/2021

Nghiệm thu khối lượng, chất lượng, sản phẩm của các nhiệm vụ

Thực hiện Văn bản số 6842/BTNMT-KHTC ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc nghiệm thu khối lượng, chất lượng, sản phẩm của các nhiệm vụ.

Ngày đăng: 21/12/2020

Quy đinh mới về địa điểm nộp hồ sơ khai thuế theo NĐ 126/2020

Người nộp thuế thực hiện các quy định về địa điểm nộp hồ sơ khai thuế theo quy định Luật Quản lý thuế và các quy định như sau

Ngày đăng: 08/12/2020

Những quy đinh mới về Hồ sơ khai thuế

Hồ sơ khai thuế là tờ khai thuế và các chứng từ, tài liệu liên quan làm căn cứ để xác định nghĩa vụ thuế của người nộp thuế với ngân sách nhà nước do người nộp thuế lập và gửi đến cơ quan quản lý thuế bằng phương thức điện tử hoặc giấy. Người nộp thuế phải khai tờ khai thuế, bảng kê, phụ lục (nếu có) theo đúng mẫu quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong tờ khai thuế, bảng kê, phụ lục; nộp đầy đủ các chứng từ, tài liệu quy định trong hồ sơ khai thuế với cơ quan quản lý thuế. Đối với một số loại giấy tờ tron

Ngày đăng: 02/12/2020